eizn

Mail an gciau@cqdcqhrolry.com
Mail an vubwluxav@yqgdpyhmb.gov
Mail an sht@avcq.at
Mail an xbyjzehii@rlbgezho.ru
Mail an ssbcc@pxuwhuk.org
Mail an dvdm@qctcpglyiw.cc
Mail an gujjpgol@rmiwnay.ru
Mail an cgaowfshicm@dgpqlbbtf.gov
Mail an iqbl@okmostjrhn.de
Mail an tfgyydmvzsfm@nkezzq.net
Mail an mdfzi@xsxgoepx.gov
Mail an itu@mknafsyo.ru
Mail an jxbizushy@wncqktzzww.net
Mail an cib@zsgprsfokmpd.at
Mail an gdnkd@eawnusy.gov
Mail an ymolo@bbbrsszx.gov
Mail an bjvnlrhvy@hilhh.net
Mail an biqu@hbje.net
Mail an qbrwnhsm@ubfna.ru
Mail an csur@caoqf.de
Mail an qddhkf@asmhhdd.gov
Mail an ujfujygsvv@ngy.org
Mail an blbhzqsx@yitta.org
Mail an odxxkpqmhp@tdazcpynakig.gov
Mail an bjuorwo@yiariydfzvq.cc
Mail an klbbesis@cdyaco.at
Mail an lhauxg@lmeoljwmr.at
Mail an rpahapslc@yjpwizqiwc.gov
Mail an hqfkfoqd@opv.at
Mail an piyqtqh@rsjwqj.net
Mail an ftrkw@jviixorvn.gov
Mail an mavhzy@dnuqnbnhb.cc
Mail an wyooq@iwyxaqdqio.ru
Mail an vlseaheigg@ghtnvygjf.org
Mail an dkwuv@zyry.net
Mail an bszhxmwa@uzsonghlvln.cc
Mail an kmkmcehwhxj@twstvuggx.org
Mail an aqf@gxoimporc.com
Mail an oyqjazr@mylmwypmi.ru
Mail an vlzazxfaq@hro.at
Mail an yyd@dfc.cc
Mail an fwjgdmiuxz@ygafuz.cc
Mail an urwsgaxtxab@lyyvqwphu.cc
Mail an xnqivfiyecm@qqoxfmum.at
Mail an uya@zk.org
Mail an zihbqhwtrbme@oajppbjb.at
Mail an jpug@mdncxjvgin.de
Mail an gnkfmynwgb@pciwm.gov
Mail an og@kovxwcmd.com
Mail an heumy@zhthxdgpv.gov
Mail an lnx@rnrswksbq.net
Mail an pccrbxlvgw@xrvgpvkszsk.com
Mail an ktyicrxxpxw@gwvnmmlq.at
Mail an wfj@ypsqmarcwmh.org
Mail an alkct@fmijbe.ru
Mail an tbkr@vynlb.de
Mail an bfg@tqe.net
Mail an aroewcubyfnz@etjgkhdqz.gov
Mail an tobkwfsqqic@fshahvbepya.de
Mail an sprfgprzon@bbkdtmhmq.net
Mail an apxryfner@tafkthib.gov
Mail an fihjrw@biygoncybopm.cc
Mail an smtv@moww.org
Mail an apftu@dcz.ru
Mail an pmkaszwg@ucov.ru
Mail an gypj@wbrxppxrz.at
Mail an aiexooqzf@xmetkgqg.gov
Mail an xyk@tvueeujacyay.com
Mail an skncaxbwwm@tgnwbvxnmnvr.com
Mail an hgpuklimfm@vmrloinsbe.org
Mail an snzxsal@oiaskecdzlfp.net
Mail an bczoxx@weqm.at
Mail an uxobrccxuuq@idbrisaktro.at
Mail an hbjujpgrd@ovgnxcktfyw.at
Mail an vdvmxpuv@sgyhvf.ru
Mail an qwowibo@osz.ru
Mail an qpxvmintpj@ivv.gov
Mail an hplschp@sniiqtf.at
Mail an pvhltfbfrshl@qjmalqz.at
Mail an agfzl@cbjo.at
Mail an tqprvhl@vpide.at
Mail an wneg@nts.net
Mail an medrzjm@unxgvlmilved.cc
Mail an ubajic@tvbnulxu.at
Mail an zjuldfi@orzhjbxpdt.de
Mail an azkssb@alvwua.gov
Mail an bdnbmiuimppa@fnagyk.ru
Mail an enhm@gjsymcirbze.net
Mail an ozuqnbhppk@bahdcs.ru
Mail an kbypnykud@mbuvicz.com
Mail an sksiunvafudl@tsmlvoocz.org
Mail an tfqykft@qftbfa.at
Mail an wgl@rqqsqh.de
Mail an msgbxiwgd@psldtc.cc
Mail an oiycbhpbyupr@lsqktnvn.de
Mail an son@mbda.de
Mail an liuyyympcger@uhd.net
Mail an ezdtvelhhg@trjtzpsq.com
Mail an hvvmck@tjrk.gov
Mail an bszwufsi@nvriykfdy.cc
Mail an hcpqofv@uksxepwaxs.at
Mail an rodwkliayi@gyhzyy.ru
Mail an bguekkxiwy@npofmoaav.com
Mail an lrqpluvzegv@bfo.at
Mail an kvh@eqhxjmp.ru
Mail an xyjhszu@qsgtnfwp.net
Mail an ftfvtqdydkx@tmb.com
Mail an tiuxildsdi@zkaczo.gov
Mail an psnygedkj@wwfoqyp.de
Mail an sdetnwrhcvkz@xwtveb.org
Mail an ttovjpwnp@eclhijn.at
Mail an bqxdmhvttj@iynzppbwo.at
Mail an mbxi@qiitvhjrig.de
Mail an bjcjdqqkpye@nuxnf.ru
Mail an amdwbnhtt@zhoypfdiqnk.cc
Mail an hxqjtqse@oozhub.com
Mail an gimdkqwyhzk@wre.at
Mail an vgsb@vwq.ru
Mail an cjuc@xnrohfjuo.ru
Mail an ddffdz@lvwi.ru
Mail an qbqjeoyqr@ygc.net
Mail an xnzaatzknob@xwozscgyx.ru
Mail an yvuz@rwgh.at
Mail an lwc@lssv.com
Mail an urwbshwgtdq@fhg.com
Mail an eppvisvf@vrhxonzmj.at
Mail an isvktfiqi@epbtourbcra.com
Mail an hyrywr@znncdlcf.org
Mail an yemekolmt@raljp.at
Mail an ctf@qjuupt.org
Mail an qnxtdtzu@bgkawu.com
Mail an tmvrtzsvxc@yxbwojmvqjro.at
Mail an iqcb@oygb.com


Hier der Sourcecode (Stand: 06.03.2022, Anpassung an PHP8). Anpassen erwünscht:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<title><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></h1>
<p>
<?PHP
function ZufallsZeichenkette(){
//den zufall aktivieren
srand((double)microtime()*1000000);
//die menge der moeglichen zeichen definieren ...
$zeichencontainer="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
//... und die anzahl der zeichen bestimmen
$zeichencontainer_laenge=strlen($zeichencontainer);
//definieren, wie viele zeichen die zeichenkette besitzen soll
$laenge_zeichenkette=rand(3,12);
//zeichenkette initialisieren
$zeichenkette="";
//die zeichenkette erzeugen
for($laenge=1;$laenge<=$laenge_zeichenkette;$laenge++){
$zeichenkette=$zeichenkette.$zeichencontainer[rand(0,$zeichencontainer_laenge)];
}
//das ergebnis der funktion zurueckgeben
return $zeichenkette;
}
//variablen initialisieren
//wieviel mails sollen auf dieser seite generiert werden?
$anzahl_mails=rand(20, 300);
//ein array mit den domains der mailadressen erstellen
$domains=array();
$domains[] = "de";
$domains[] = "com";
$domains[] = "net";
$domains[] = "org";
$domains[] = "gov";
$domains[] = "at";
$domains[] = "ru";
$domains[] = "cc";

//generiere eine mail pro zeile und gebe sie aus
for($laufindex=1;$laufindex<=$anzahl_mails;$laufindex++)
{
$mailadresse=ZufallsZeichenkette()."@".ZufallsZeichenkette().".".$domains[rand(0,7)];
echo "Mail an <a href=\"mailto:$mailadresse\">".$mailadresse."</a><br>";
}
?>
</p>
</body>
</html>


Impressum/Datenschutz