mhoczpy

Mail an closaz@xhieji.cc
Mail an rbagpfkux@vojcafgmso.org
Mail an remymlflw@pjuw.com
Mail an qfazmznwnsc@aepoing.cc
Mail an qslcqndn@ymknoyri.cc
Mail an vtukyhtfsmn@wztrp.org
Mail an vhprl@uvkcpg.at
Mail an ujvo@yug.ru
Mail an hqbaxl@rowogb.gov
Mail an ujvllcu@ppfv.ru
Mail an yacdwskdg@zufhvn.com
Mail an wwhhko@laahnblqfykn.net
Mail an ribcle@mvynlgqys.at
Mail an rlx@abfunoft.de
Mail an sjoefkejwk@zklamr.de
Mail an inpkm@myagjgwjrhh.gov
Mail an hwovykxa@alyh.gov
Mail an bckiqvvocw@vejhpzdk.ru
Mail an aawp@zgyxfzoytrb.de
Mail an xsdufunuur@gnfyq.net
Mail an grctjlmdan@qbkfet.at
Mail an yzki@noex.org
Mail an ipm@ctpzo.gov
Mail an rhwfgrnmdo@tcskkspx.org
Mail an yfnxvhoyin@dmtswqdrtqqo.com
Mail an ffqotuq@irhaadchv.ru
Mail an tacstnwqv@bimfzuosghi.gov
Mail an vavkypj@vqnfviklb.com
Mail an zvlpf@dhcfke.cc
Mail an gcyzzzlzqqxc@qqmetobyk.ru
Mail an ugnurpaf@opwixl.org
Mail an vjcckugjhiix@ngpojuedwll.ru
Mail an pguta@dbmwb.gov
Mail an ocpy@bisliwzd.at
Mail an vjgtmtcb@bolbndgop.net
Mail an fxtwcrxqx@rgvoajrcb.cc
Mail an urkzgdzjotv@zydst.cc
Mail an dicnqkczopew@furkzdcwuq.org
Mail an qldoooj@juglujxrnk.gov
Mail an tahvk@rvq.de
Mail an fetyiixpp@tbqnv.gov
Mail an aqjbxhxy@sef.gov
Mail an goaoby@bmequfbvqg.de
Mail an fklbuo@fiwikqelcuhc.com
Mail an bnjeytw@kjcjqoudx.net
Mail an girmhkfx@ndcqkeqk.net
Mail an zxavwwt@drkx.de
Mail an vnujkd@oaxihmafkcn.gov
Mail an wgjq@hnzlrek.at
Mail an toohncnrqe@xrpytbkqanys.ru
Mail an ssy@gttzeee.cc
Mail an houbch@pmnx.ru
Mail an na@tghmatgmv.net
Mail an ciswvh@hmpzjr.gov
Mail an kkkyqt@rlp.at
Mail an qlyoblvolw@gkbulsflhom.de
Mail an hfxivowbo@iwjo.net
Mail an ulmwjbdhrrl@xyrmqdki.org
Mail an dwvhjl@ljhgq.de
Mail an ahqtgdr@momdyxiouwq.ru
Mail an tsn@miete.net
Mail an ycczfc@af.at
Mail an tpzmgzn@yehk.net
Mail an nwxjanlno@fxpgeyewca.cc
Mail an cnzt@bdetdtbq.com
Mail an xhaowi@escuksk.com
Mail an suppoycbre@wjumsxp.gov
Mail an gvftt@iolmsaq.org
Mail an hoc@kt.com
Mail an gcye@nkthjw.com
Mail an suardeualtic@ccntt.net
Mail an byioxjzb@zulwmv.ru
Mail an iia@ogeqloeb.de
Mail an bpkfjhbee@updtyrngp.gov
Mail an rziimwwyxstx@cvcwfrzgkw.gov
Mail an rgblntx@oowupjcbe.net
Mail an lrmbjgpoynh@cfdbmtzns.at
Mail an yjnxlcxh@lgdzrrrb.at
Mail an qhhd@xdxvtmrmy.cc
Mail an jhwoictxxo@raiprlhsmr.org
Mail an nlrvm@ldwzkyg.ru
Mail an lwepdhvmql@tfjvwf.org
Mail an tsuni@qutqhrnosasa.at
Mail an pybr@rzfwjnnrxj.de
Mail an mhdvhjjd@tykfmzgct.com
Mail an xggo@qydu.com
Mail an cdxzbge@mkxqjmxaqiag.net
Mail an potlr@djqabb.net
Mail an ccuhrwwk@qtmcanwtkt.gov
Mail an urjlyajmmwm@dphnvzii.at
Mail an oibbneio@vkzeknxlvph.cc
Mail an rmyzrxsc@orqrslz.com
Mail an tqgu@tgcyuhmb.cc
Mail an bbraf@tfqwqnmezu.org
Mail an cxbs@hikfiolhuxej.gov
Mail an ggjww@hga.com
Mail an crqzefnn@ppek.org
Mail an crwp@pvmqrszp.ru
Mail an mkciuerm@ecplyyog.cc
Mail an rharywk@lwtaaosucpzz.ru
Mail an mib@nskzfw.gov
Mail an svhigvadhi@rpfl.net
Mail an fnqijupm@nkpleendhg.de
Mail an uyzsyucbx@asxm.net
Mail an xyhpnvj@adydubi.gov
Mail an tahorype@uufn.gov
Mail an jyigeh@drtfhkeh.org
Mail an dzjbsxbgfl@ofgojlu.cc
Mail an xwoq@fqfksg.org
Mail an kzvymhcab@hckpu.cc
Mail an sdpglxhm@rljbqtibqihq.de
Mail an jkphylfuliwl@rsnzsbcesz.de
Mail an qygbgxnxfku@zedh.cc
Mail an fptoznuhl@tncbyggokh.at
Mail an qfptxg@zrefuvnaw.gov
Mail an mmb@ydr.gov
Mail an oddju@ppeszwuhj.cc
Mail an iceuva@wrjtwrxmciao.org
Mail an upiicuzthdc@xkiqcgz.net
Mail an htjvwd@qhdnxcv.ru
Mail an votrawmecj@fdwyx.com
Mail an pcqhbtj@tdqzqvmhcksf.at
Mail an ejbfzepvg@zuxxx.cc
Mail an iyztazwjym@jgmznij.org
Mail an ooxtwxfgkog@czgrozn.de
Mail an wmuv@lisunxolzsdl.com
Mail an ktmgzhcvnm@wkaamyvlwc.net
Mail an wkrzovuvtx@qxkezwhkolv.com
Mail an gmkeihfxsa@zvafcikzznw.com
Mail an bcxxytaepp@vwnisgvc.net
Mail an oqzqzk@ugf.de
Mail an ottcy@pmtdrcmpp.ru
Mail an dkb@xzdcghtufvc.cc
Mail an easuct@hjtbpjhxtnq.com
Mail an nfr@gwvjmodq.ru
Mail an byrcqhx@jzguqsyu.de
Mail an cjwuz@wnfriyf.org
Mail an xwva@odovksotjoqp.ru
Mail an qkrwubpmtu@qwdtrktnm.ru
Mail an ptistrzbzkg@dypcyaxcfccx.net
Mail an wivfbdd@lvqcxibcpts.de
Mail an qfptmc@fcdxb.com
Mail an ojotg@ejuiif.net
Mail an biqlqklxxrq@qumqvuukrc.cc
Mail an ropqph@wpegn.net
Mail an vjlgiuonafp@rtxyqigdp.de
Mail an vnulv@vavhjvrjmut.org
Mail an jwgqbdylmg@yqcdzlxvknpi.cc
Mail an znbzcw@utttrirml.org
Mail an yhz@qclebgnwbw.ru
Mail an hcptwuj@umm.net
Mail an pqvcdpq@mxckjf.gov
Mail an hkj@czaq.de
Mail an lhozebcvgix@vuhlwhg.org
Mail an hjffab@ykvb.de
Mail an dhhlh@kwrvaflfl.org
Mail an wfgnfb@ufhy.cc
Mail an kqnyrk@iapitof.ru
Mail an yedhpzc@rykwpdntxlpm.net
Mail an skit@emy.gov
Mail an abfsewoai@gykom.ru
Mail an xjvdvswu@yrhhgzwzjw.at
Mail an vcjlksdkt@rdhjja.cc
Mail an owpr@fjflyiuxx.de
Mail an xpwvyzubggmg@ihrykmyzi.com
Mail an ujosnsyogkho@dktcjjzviw.gov
Mail an zbyfhnnz@jslnqk.gov
Mail an xjyigdh@zaajg.org
Mail an itmma@lcodnlaupr.org
Mail an hepwzsonxs@hrx.gov
Mail an vwhxtlztvk@naqbrybbdtk.net
Mail an jxkrzr@rycpcq.ru
Mail an lqtvoqe@djzc.net
Mail an rfycmrwmjjbt@oqtiuoku.com
Mail an agdd@jsjgckvqd.ru
Mail an ukxtlcruoei@rmhryb.net
Mail an fctuqvrwy@xnsnnahywh.com
Mail an huucdfqnnb@egrybnurbiv.de
Mail an otur@iaklhqtzutx.at
Mail an gccuq@qmvwqtsm.ru
Mail an ihmweku@lku.de
Mail an cyztc@sdckfzjgud.cc
Mail an uuo@lrtldsxvlx.net
Mail an jsxnges@owk.at
Mail an yxoyjmsh@cvq.cc
Mail an rurwui@btdysbt.de
Mail an khijbu@vgotj.cc
Mail an xwcyk@buthgiiwa.at
Mail an mhwnc@nvyjrpder.at
Mail an bcmxegkeir@nhxsnftr.ru
Mail an luyrkltvkc@lochzhb.ru
Mail an ygmajba@fwqsrkqyjm.ru
Mail an ppvrijyavwa@ygauaggpt.org
Mail an uhhresi@abknmzhymu.org
Mail an wgsha@qxxliuxv.de
Mail an ehuzzdfjl@epbvs.de
Mail an vdneyni@jeob.ru
Mail an oglsmdbsot@uwij.ru
Mail an jgcvajkqrvnz@ezrywqxyq.de
Mail an sbg@unfyrovdvf.ru
Mail an zgxsb@vdfld.com
Mail an bfivmeeeprr@utzpwxgvv.de
Mail an scx@npaggv.net
Mail an asxabdxxwcnw@pbp.net


Hier der Sourcecode (Stand: 06.03.2022, Anpassung an PHP8). Anpassen erwünscht:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<title><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></h1>
<p>
<?PHP
function ZufallsZeichenkette(){
//den zufall aktivieren
srand((double)microtime()*1000000);
//die menge der moeglichen zeichen definieren ...
$zeichencontainer="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
//... und die anzahl der zeichen bestimmen
$zeichencontainer_laenge=strlen($zeichencontainer);
//definieren, wie viele zeichen die zeichenkette besitzen soll
$laenge_zeichenkette=rand(3,12);
//zeichenkette initialisieren
$zeichenkette="";
//die zeichenkette erzeugen
for($laenge=1;$laenge<=$laenge_zeichenkette;$laenge++){
$zeichenkette=$zeichenkette.$zeichencontainer[rand(0,$zeichencontainer_laenge)];
}
//das ergebnis der funktion zurueckgeben
return $zeichenkette;
}
//variablen initialisieren
//wieviel mails sollen auf dieser seite generiert werden?
$anzahl_mails=rand(20, 300);
//ein array mit den domains der mailadressen erstellen
$domains=array();
$domains[] = "de";
$domains[] = "com";
$domains[] = "net";
$domains[] = "org";
$domains[] = "gov";
$domains[] = "at";
$domains[] = "ru";
$domains[] = "cc";

//generiere eine mail pro zeile und gebe sie aus
for($laufindex=1;$laufindex<=$anzahl_mails;$laufindex++)
{
$mailadresse=ZufallsZeichenkette()."@".ZufallsZeichenkette().".".$domains[rand(0,7)];
echo "Mail an <a href=\"mailto:$mailadresse\">".$mailadresse."</a><br>";
}
?>
</p>
</body>
</html>