tcsroz

Mail an xonpz@vxzhgzqa.cc
Mail an qyt@pcuikv.ru
Mail an rnrshztb@znauupyngxr.org
Mail an gwndprge@yexnezrmxp.at
Mail an pwvzjqemlil@ieashkkll.at
Mail an ldwyvz@lwwv.at
Mail an zikafvpzw@hqjm.cc
Mail an vsnyg@fsrsieiec.net
Mail an njjgdc@knjdq.at
Mail an wba@vdwqkyvnlqbh.org
Mail an ehoguulo@pvhtajmwf.gov
Mail an gfwyxohfhnv@qvgwopygtqv.net
Mail an qcfnifvn@kooodyu.net
Mail an sjzbjmmp@stha.de
Mail an zjnhrympjvy@dkajmptlgen.org
Mail an dmqmicn@dphxwi.ru
Mail an pwbhhjhf@mxerbhwpox.de
Mail an nzwnjn@kqhmb.de
Mail an yia@rqeis.de
Mail an pqzlqoo@xerfuqebx.de
Mail an atrthmgn@plpyorfzpzg.de
Mail an klpqypzlnho@pxojem.com
Mail an zwo@onnrmlmxjlpe.at
Mail an erbuxtdxs@hrdahxs.com
Mail an ymeqezupmvrq@yqtvpovyyb.at
Mail an ryuenuwxrdc@lbga.cc
Mail an whryxuxlto@xmnfksfjmwi.com
Mail an evheadfp@wljed.de
Mail an fukglekg@gnkzbkkbssm.at
Mail an bjsxnvghk@onxacgffh.at
Mail an kenwghas@julx.com
Mail an vla@udtvk.net
Mail an elsyib@emi.gov
Mail an htwgins@vvpjt.de
Mail an vhqn@vnjptaata.cc
Mail an wpmnkhr@xqng.ru
Mail an erux@gogqfqz.ru
Mail an nodnhmxpjb@przarocu.gov
Mail an ec@xydqc.org
Mail an uxufmvfzxn@rgoxfdvhg.org
Mail an mmwgap@zzzzyv.ru
Mail an nctzyfom@myzlqmjm.cc
Mail an zavcbydgzqyf@ebtryabgrs.cc
Mail an kzdgnxqvxsi@xnplqt.de
Mail an juzuek@ejuogu.org
Mail an mto@shgquhcqrury.ru
Mail an actipu@pkn.gov
Mail an jjx@kiiumxdajjnx.com
Mail an wrgw@faavg.net
Mail an mpuzd@oxldwvkau.cc
Mail an eomqej@sqkme.org
Mail an sztxnwvu@kjgand.ru
Mail an dcggkmzypn@fbrhrnvtjuk.ru
Mail an mkkksauxkm@cobrcffk.net
Mail an cfjs@qdua.org
Mail an pmohhy@ev.org
Mail an mylbpjsjdv@cza.net
Mail an qtnl@fhcvpfib.at
Mail an xrrivpriru@dvgoz.org
Mail an vaayfuhn@jdxckkajg.org
Mail an ohrb@yjxolzdrqjg.net
Mail an fnninqekxomb@hpuazmq.cc
Mail an fauloj@ehowgqdcxge.gov
Mail an uxp@ellbilhv.at
Mail an eiyk@moudky.net
Mail an yswqgch@dyyzvtbi.com
Mail an vzpugddikq@vpx.org
Mail an wmwybgmes@nadbcrmk.ru
Mail an njmlgseztfoz@zsoaed.de
Mail an qfmdaxr@dygdkyr.de
Mail an bgyevqlrhif@nxg.net
Mail an pgxay@wqpqxgygzo.net
Mail an lfgjmwv@ghwkfcn.de
Mail an avckjnujuo@smp.de
Mail an yqg@tutnjpc.gov
Mail an dglgvaqm@xics.ru
Mail an qvaqsyeeks@pgpeel.de
Mail an lfwqldd@gmsdw.at
Mail an iom@pnqgqa.org
Mail an liv@totyzoraha.de
Mail an vmtldz@ggrrhr.gov
Mail an nnuutaezww@ducytzq.gov
Mail an nihxsnturu@ovsdhrcdgui.net
Mail an pwmy@wczratauvnsa.org
Mail an pvqc@zeoljeskti.de
Mail an nyektxp@seahvbbxx.org
Mail an aptfjatp@dtxdyj.gov
Mail an yfdbgxtgrc@rwaf.cc
Mail an bnfbukvcegc@asppbp.de
Mail an vgjmyyzdj@wsj.com
Mail an alumijxjav@svqgxmnclkb.gov
Mail an vdlabgygxjf@qvolxhrpli.cc
Mail an lerpkt@llwu.de
Mail an wwhkeu@yyztzxeog.gov
Mail an tjaxuafvckr@yfjmoe.org
Mail an yaedxbxx@nmw.gov
Mail an fkdfjcx@hnjhgrxbym.at
Mail an mubs@llxspmcg.org
Mail an rnzwfhr@bolx.de
Mail an mpixpvfqf@mxbhalrir.de


Hier der Sourcecode (Stand: 06.03.2022, Anpassung an PHP8). Anpassen erwünscht:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<title><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></h1>
<p>
<?PHP
function ZufallsZeichenkette(){
//den zufall aktivieren
srand((double)microtime()*1000000);
//die menge der moeglichen zeichen definieren ...
$zeichencontainer="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
//... und die anzahl der zeichen bestimmen
$zeichencontainer_laenge=strlen($zeichencontainer);
//definieren, wie viele zeichen die zeichenkette besitzen soll
$laenge_zeichenkette=rand(3,12);
//zeichenkette initialisieren
$zeichenkette="";
//die zeichenkette erzeugen
for($laenge=1;$laenge<=$laenge_zeichenkette;$laenge++){
$zeichenkette=$zeichenkette.$zeichencontainer[rand(0,$zeichencontainer_laenge)];
}
//das ergebnis der funktion zurueckgeben
return $zeichenkette;
}
//variablen initialisieren
//wieviel mails sollen auf dieser seite generiert werden?
$anzahl_mails=rand(20, 300);
//ein array mit den domains der mailadressen erstellen
$domains=array();
$domains[] = "de";
$domains[] = "com";
$domains[] = "net";
$domains[] = "org";
$domains[] = "gov";
$domains[] = "at";
$domains[] = "ru";
$domains[] = "cc";

//generiere eine mail pro zeile und gebe sie aus
for($laufindex=1;$laufindex<=$anzahl_mails;$laufindex++)
{
$mailadresse=ZufallsZeichenkette()."@".ZufallsZeichenkette().".".$domains[rand(0,7)];
echo "Mail an <a href=\"mailto:$mailadresse\">".$mailadresse."</a><br>";
}
?>
</p>
</body>
</html>