rcbnyv

Mail an ejthqx@dirgqprt.net
Mail an yvzjxjuzgk@phcgvvw.cc
Mail an gyneilwjpl@zbiw.cc
Mail an esbnt@tmfxujmae.de
Mail an dbildftkmcrm@xechq.ru
Mail an slaxeftecxpi@oxzhazm.ru
Mail an tscajzaowu@vghkzui.net
Mail an padxl@dydcobqpzhk.at
Mail an anpy@rxhvgpw.cc
Mail an exhhiqmxdggf@ebtzh.com
Mail an zcp@umpno.com
Mail an kgzutmblm@hzlquigkhqg.de
Mail an dcdezjyn@uocmabumwwt.net
Mail an rvpijpdytqj@ogan.at
Mail an nnjpoia@toqjmphw.at
Mail an lxblbvjpyw@uboww.at
Mail an ugktmo@xqnifwsc.cc
Mail an gcti@swynsexz.org
Mail an at@spiebuzs.at
Mail an qmrko@ttw.ru
Mail an pqgc@pklvmiqphmn.com
Mail an ajgawcdrelsz@indxa.cc
Mail an mixhjlrxv@pjutwnrqnn.com
Mail an ff@wfj.cc
Mail an alhclp@gvtklmg.ru
Mail an rrazxd@ptry.net
Mail an yzdhmarx@ctrqfxt.net
Mail an ckaqfmtf@bllxzkauir.net
Mail an upfcmnthwmky@ltbkmnb.com
Mail an wkpnjawmnsh@wqdtzxignnp.at
Mail an ccepljd@fgyrcln.at
Mail an kokfpfhzrtv@kcbzxevwp.net
Mail an vpizwah@aywvijjatif.gov
Mail an qduskvffq@uzaee.cc
Mail an vnubdbl@pxm.org
Mail an bzda@njrkoepkgm.net
Mail an ewldg@pfthopo.gov
Mail an wvndrqsk@oksbelkwplk.org
Mail an ozexgkdpdct@mmeesftio.net
Mail an densn@lmcehjyuk.net
Mail an ghmekhhgon@psaplngxakl.com
Mail an jvirzmq@bgsgdy.org
Mail an dhkveswxo@gmcsck.cc
Mail an jkzzqxwp@odooiyfeig.at
Mail an qvhvkbm@ftet.net
Mail an kezoc@rfezrayqs.ru
Mail an hkt@jyvovllfwh.gov
Mail an xnpnv@oteggeaibnc.cc
Mail an xpnnyldy@zarg.gov
Mail an cbp@qyztblchvya.net
Mail an xexninx@qvwt.net
Mail an cumnj@mtgccmi.gov
Mail an ydgevvfijl@hiqvouzunf.de
Mail an mcrmozzlhp@magodxuhce.gov
Mail an vlmazdois@vajhvjv.cc
Mail an fwe@sea.at
Mail an jminmk@vefrw.net
Mail an dreiij@pdcmx.at
Mail an ikbwn@dlglfsujnjwp.at
Mail an mfndnrbpum@usq.de
Mail an npkhy@cmzpwonqe.de
Mail an qpgujsefre@cwup.de
Mail an wcjzptwpa@prshhmx.com
Mail an oxkezuumq@ynvxyfuxmixh.gov
Mail an xpa@pncgy.gov
Mail an jtylo@jygdngvbzo.de
Mail an cerdoipok@ebm.gov
Mail an vezoepg@xl.net
Mail an mgvzlruow@mlicb.cc
Mail an yvqntbpzyt@dyqqqcqq.com
Mail an mwuquercwi@hxoxypznz.cc
Mail an hwr@fic.net
Mail an rgwoemhl@ktbjyzb.ru
Mail an zxgkbghlm@rkxuoq.de
Mail an gtglmnozq@kfqonyt.net
Mail an laoxx@srbfskgf.com
Mail an qldzw@cedqxfuo.cc
Mail an whamr@rypakaubf.at
Mail an rmsqxcim@omgqieohf.at
Mail an qxndidowix@uoebatdvkm.com
Mail an wnbs@ztkeszile.gov
Mail an nwc@wcdsa.com
Mail an akleizxkxoum@ygqhjvs.at
Mail an vjpodij@ltbrgxtev.at
Mail an sljveuwvcyso@svxk.de
Mail an xum@dzc.de
Mail an itntbwfomqo@sk.ru
Mail an jrfue@crmdfkf.at
Mail an awtcd@zuz.at
Mail an nvaryawfc@oxa.gov
Mail an yxmjutlr@voaem.at
Mail an jikenl@kckdvr.gov
Mail an omdbdhk@swkqcagsktk.org
Mail an idmvrtiwlys@xvegd.at
Mail an vjvcvsfxpz@sopj.org
Mail an komcfnfg@jbjii.com
Mail an jaaryab@nklgaxgvmco.org
Mail an tkosvtdgbnfh@jlxaiy.com
Mail an cbaaeszw@fvptvonym.gov
Mail an oyvys@vdpihqyh.org
Mail an uokjtv@vrtjv.at
Mail an dcgazzxhhof@vsz.net
Mail an ssqerzll@irfcyvnzqof.gov
Mail an ricl@rzafo.com
Mail an sfkerbcw@exf.com
Mail an qhwgxpwjbq@ymuwhnoitech.com
Mail an sznfndeen@uradkkpl.at
Mail an zpbjilyacbm@netgxeszvo.ru
Mail an nnbhk@tpr.ru
Mail an qattvscewdv@kzgxwzmcmd.net
Mail an jwpue@klvemkju.ru
Mail an ehfvmtqj@smcaghgkmx.org
Mail an dpotdnh@xnl.org
Mail an fkprrdopkh@siki.org
Mail an wvqnw@sjkeqkghwerz.ru
Mail an zcgg@wiw.org
Mail an ywsybzoauwt@qopclrbdza.com
Mail an sgaw@iml.de
Mail an yiarkyxpcuiy@nu.gov
Mail an gqaleimjv@sircxh.at
Mail an show@ppfkzca.ru
Mail an ushgbk@viurhmspez.gov
Mail an ptecid@mfbq.gov
Mail an oqjszo@vgs.gov
Mail an atxck@kbspgea.gov
Mail an lum@mqja.ru
Mail an kojqewrt@vwxu.org
Mail an ywrgp@fnmztizuoh.de
Mail an yilebxiuw@ulsqobucyzz.ru
Mail an htrk@yuqmmna.org
Mail an mcw@mrrtb.net
Mail an rpxbdxm@agawrg.com
Mail an buzkzvbmrv@vjiqvu.net
Mail an lbamllz@zarkatgzrx.net
Mail an xkrfgf@bhilhtef.net
Mail an bogpbmowv@skgphqdes.cc
Mail an dkotyudvr@ohqui.ru
Mail an ewxagip@bsybqnmvve.cc
Mail an vrhenohvev@jzi.de
Mail an lozamlx@kwdbd.com
Mail an zurz@wstb.cc
Mail an wfybod@hnhxyzgjbfn.de
Mail an neasdstub@pqeoo.ru
Mail an ljrytn@fpenwtp.ru
Mail an kyxm@hfdb.org
Mail an dgu@qjitskj.com
Mail an hwuwvvlvobin@itjsqpj.at
Mail an mmry@ocyfgju.at
Mail an uupjwewjcy@vhkajkvwxwu.ru
Mail an akdaql@flkpj.org
Mail an jujqvxk@kphhav.com
Mail an xxeioeg@vjfw.gov
Mail an tuplxwljuzf@twfutfjmd.net
Mail an ygnld@futcws.org
Mail an geaidwe@orfvqtgit.org
Mail an dxch@swqfjhbq.gov
Mail an kubagm@dxwsjljph.org
Mail an gmtpmhksk@yum.org
Mail an cyonpgng@nkc.com
Mail an xrwekqhxiu@kpkitmfqpdwk.de
Mail an kmzporwb@lddqlkfiggr.at
Mail an escxs@ngxduramu.cc
Mail an dhjrc@clvascx.at
Mail an isbjmpvfcle@uz.cc
Mail an sfswnl@cqggnfrtvnh.ru
Mail an lyrj@wipoatqxhxeh.cc
Mail an srak@gqttzlrvcdb.de
Mail an tknga@bonnxe.net
Mail an mk@pseggcybhcn.net
Mail an lafllzvstz@uvf.org
Mail an xxoklhrpz@pzbd.ru
Mail an mtgklbgnceu@buzoix.cc
Mail an chvzhstafs@bsylebvatox.ru
Mail an cjielcpzjvh@pmhxkjo.com
Mail an hxdlvd@hsgom.com
Mail an hllq@zidw.com
Mail an grjnyj@nigewseqivrp.net
Mail an icm@qkzwn.at
Mail an qedawyvgm@ktmldn.cc
Mail an jftvmvzmarw@idnaslq.ru
Mail an hzesp@rcbhupktuj.cc
Mail an bdxzdpk@fpirsxcuox.com
Mail an nrgkqtaw@oyf.at
Mail an egs@tpdvbhfftpw.org
Mail an tfqukappt@koniiulb.com
Mail an alhiytyzg@boxuqxu.cc
Mail an gqc@xzern.cc
Mail an tvcljhyurny@hduhl.gov
Mail an tuz@gdcmtgrc.org
Mail an ljbmsedkafrx@ftxm.ru
Mail an vyc@ceihnzpkion.com
Mail an uceeilpuyd@hyaoy.at
Mail an bvlrqrjygbw@nytoqz.cc
Mail an hapmqokdlq@whgylsex.cc
Mail an kvcpsahm@dhwoqgilmgd.org
Mail an rdjv@klbkfe.de
Mail an tbhuvtum@pbmba.net
Mail an mbxbpzxfmft@zxehuy.at
Mail an kkqc@wwhykmsae.ru
Mail an jcktcm@zfhfzxgdrvyb.gov
Mail an myhsorzyzu@rywyckcxvg.net
Mail an wxmtogyurzl@xiaxyal.gov
Mail an zrxmjgookqh@csir.ru
Mail an ueftmdw@orpzoopvbg.ru
Mail an pkvebccxkbm@dfg.gov
Mail an lzsp@tkrdqwuz.de
Mail an ypeb@zxlpaovexu.de
Mail an jolnyrigagu@giwcdujqag.com
Mail an tmqhpsmtuix@kdfcoxf.at
Mail an xkgexpfemom@vasun.ru
Mail an gmmiidbiqse@yznve.ru
Mail an uawww@gvpkna.org
Mail an hnhus@qxneyl.net


Hier der Sourcecode. Anpassen erwünscht:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<title><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></h1>
<p>
<?PHP
function ZufallsZeichenkette(){
//den zufall aktivieren
srand((double)microtime()*1000000);
//die menge der moeglichen zeichen definieren ...
$zeichencontainer="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
//... und die anzahl der zeichen bestimmen
$zeichencontainer_laenge=strlen($zeichencontainer);
//definieren, wie viele zeichen die zeichenkette besitzen soll
$laenge_zeichenkette=rand(3,12);
//zeichenkette initialisieren
$zeichenkette="";
//die zeichenkette erzeugen
for($laenge=1;$laenge<=$laenge_zeichenkette;$laenge++){
$zeichenkette=$zeichenkette.$zeichencontainer{rand(0,$zeichencontainer_laenge)};
}
//das ergebnis der funktion zurueckgeben
return $zeichenkette;
}
//variablen initialisieren
//wieviel mails sollen auf dieser seite generiert werden?
$anzahl_mails=rand(20, 300);
//ein array mit den domains der mailadressen erstellen
$domains=array();
$domains[] = "de";
$domains[] = "com";
$domains[] = "net";
$domains[] = "org";
$domains[] = "gov";
$domains[] = "at";
$domains[] = "ru";
$domains[] = "cc";

//generiere eine mail pro zeile und gebe sie aus
for($laufindex=1;$laufindex<=$anzahl_mails;$laufindex++)
{
$mailadresse=ZufallsZeichenkette()."@".ZufallsZeichenkette().".".$domains[rand(0,7)];
echo "Mail an <a href=\"mailto:$mailadresse\">".$mailadresse."</a><br>";
}
?>
</p>
</body>
</html>