wxqy

Mail an lpsoa@hsotuxer.net
Mail an islacpjy@iceyc.org
Mail an aviouds@dcunbvkmj.org
Mail an myn@rpcvwxnkqj.org
Mail an oiktdhbqmhc@azubbj.at
Mail an iozkoz@udtwmajvucc.de
Mail an bdsh@wvaa.gov
Mail an runsxv@fkihj.at
Mail an quqyx@yojxy.cc
Mail an uvliexr@ykzxjt.gov
Mail an ksebhqatvi@dowyptirhhp.com
Mail an ambkwf@ceji.com
Mail an vuagljo@lpzdgtirko.gov
Mail an icogmggiyrx@vuyhcgxmyv.com
Mail an uojt@cdqp.at
Mail an sfpmmiksvb@ckxhdpi.de
Mail an zrlvi@sda.ru
Mail an cbbqfukxy@qqefhnygjvx.net
Mail an vdbg@vr.org
Mail an pgbgk@dbqx.net
Mail an jtwtncylyfov@hlmuvj.cc
Mail an cunbmjwooed@bpdhvw.org
Mail an fdnl@isqzkyf.com
Mail an qlbi@hjj.cc
Mail an kcpilgwy@pswvgarxbpr.net
Mail an nunj@butqyumjzmob.ru
Mail an klqhmjgbbm@cxnph.net
Mail an nhatqpjnjxkj@amijquzhqhd.gov
Mail an bsnw@tudhnsw.org
Mail an xtbaysgd@atgl.ru
Mail an kikni@usvkzi.cc
Mail an vltoho@ofwjxke.de
Mail an dinghmwor@czb.net
Mail an qbbdcgfumi@uuhys.de
Mail an cgdtfb@tju.gov
Mail an lwvfkkocjgu@ogwucjxe.ru
Mail an jqy@ykdtghmms.at
Mail an ahckg@rnljjrtqxz.ru
Mail an mogpobvboudm@jizbrjq.at
Mail an hwn@titgchesvp.com
Mail an uirff@lirtstrkmzje.gov
Mail an goolkrzbvx@pyrqkqhehmt.org
Mail an wiyiepg@iurqawuinm.com
Mail an malhfy@apbuevj.ru
Mail an grwu@nbqfakp.gov
Mail an dwa@fcweywdsd.net
Mail an fgdqbxipgfk@mom.cc
Mail an gvquys@morsic.net
Mail an jgwtiyjxor@apeasfspgxw.cc
Mail an zm@thfit.cc
Mail an uazbqharwzp@ubfyvnz.net
Mail an yaabk@sxpwjyrow.at
Mail an gbeg@kupiadytbk.at
Mail an trefhdrc@neaaqlasyfzx.de
Mail an mtoxs@ddzhgkt.de
Mail an xbx@tiwgfrx.at
Mail an zaoiemirmrbx@khgco.ru
Mail an xmoguguig@yyzzwmagotw.de
Mail an pgbilbpukxu@ctzgxka.gov
Mail an wrixjfxmv@yhvx.com
Mail an vcezjb@vkpxwz.gov
Mail an pflzzapxz@pgetwqrgmd.at
Mail an prwdmrlakszt@mvhtyqhin.at
Mail an vgrkirvpow@uszr.com
Mail an gelyam@sdtyul.org
Mail an grv@exlgcrg.gov
Mail an kn@jvurudu.cc
Mail an oeqtamipt@lzojbd.net
Mail an jhm@vhnhlz.org
Mail an hup@ioi.gov
Mail an ehcvd@uiwsxfefyjj.net
Mail an mlbt@qbj.de
Mail an oxuretq@ubifzucabp.cc
Mail an gmusu@cestqkn.gov
Mail an hxvtpumb@sqhwu.ru
Mail an amovrfqadn@einjhujl.com
Mail an ajs@kcqducs.net
Mail an ajiz@pbuazwf.gov
Mail an nuwfpva@qpu.de
Mail an wcxitvnu@lgxxdj.org
Mail an kygmze@tnoxk.net
Mail an pskmad@ldtgaf.net
Mail an bjvntfh@etsyckbtuu.at
Mail an guwthqctxb@vawlfflnr.gov
Mail an hyhhj@csvqghxvktu.com


Hier der Sourcecode (Stand: 06.03.2022, Anpassung an PHP8). Anpassen erwünscht:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<title><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></h1>
<p>
<?PHP
function ZufallsZeichenkette(){
//den zufall aktivieren
srand((double)microtime()*1000000);
//die menge der moeglichen zeichen definieren ...
$zeichencontainer="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
//... und die anzahl der zeichen bestimmen
$zeichencontainer_laenge=strlen($zeichencontainer);
//definieren, wie viele zeichen die zeichenkette besitzen soll
$laenge_zeichenkette=rand(3,12);
//zeichenkette initialisieren
$zeichenkette="";
//die zeichenkette erzeugen
for($laenge=1;$laenge<=$laenge_zeichenkette;$laenge++){
$zeichenkette=$zeichenkette.$zeichencontainer[rand(0,$zeichencontainer_laenge)];
}
//das ergebnis der funktion zurueckgeben
return $zeichenkette;
}
//variablen initialisieren
//wieviel mails sollen auf dieser seite generiert werden?
$anzahl_mails=rand(20, 300);
//ein array mit den domains der mailadressen erstellen
$domains=array();
$domains[] = "de";
$domains[] = "com";
$domains[] = "net";
$domains[] = "org";
$domains[] = "gov";
$domains[] = "at";
$domains[] = "ru";
$domains[] = "cc";

//generiere eine mail pro zeile und gebe sie aus
for($laufindex=1;$laufindex<=$anzahl_mails;$laufindex++)
{
$mailadresse=ZufallsZeichenkette()."@".ZufallsZeichenkette().".".$domains[rand(0,7)];
echo "Mail an <a href=\"mailto:$mailadresse\">".$mailadresse."</a><br>";
}
?>
</p>
</body>
</html>