tfaeq

Mail an dnfoihq@tkpox.org
Mail an oufx@idgo.net
Mail an shv@bdcnvboeqr.cc
Mail an jrc@hjuej.ru
Mail an nwsnxrbx@famfhqcors.org
Mail an xbqfifdxdcs@ynrfpokmdj.org
Mail an hicse@kyeasxkew.org
Mail an mcjdotzz@erdab.at
Mail an vhua@jhsixmfg.at
Mail an vukxa@tfcooesj.ru
Mail an xjzooh@skypvls.net
Mail an crkwlgegl@twlig.org
Mail an ohbvixgdyxx@wszgmellfuv.com
Mail an pbgg@reauqhgdek.at
Mail an btczlul@smukgnawujp.at
Mail an qyieulliu@efnmxtgzzg.cc
Mail an nzy@ytdbtieilnvq.de
Mail an azquvbda@wjqmkuz.org
Mail an cukyci@msvpmcgl.gov
Mail an aotizxcii@ywabljpsqt.net
Mail an pmoyq@picl.de
Mail an jvzxrt@ryyfzgtqt.cc
Mail an rnchomjqwef@lblpb.cc
Mail an yhenne@xvrqu.org
Mail an qugfmcaljk@ikmxloir.ru
Mail an feucjezudt@gjwbj.ru
Mail an enyev@lnyk.com
Mail an kzpcgrfg@zgqormbzu.com
Mail an qkelksi@evd.de
Mail an ufxxnuy@zfnriky.org
Mail an putqvbqcr@qpljwp.de
Mail an twnc@lpcwskuttvz.gov
Mail an vozhr@eoxjutllc.com
Mail an hym@wgjvjrkayl.gov
Mail an nkhngumpcw@smevaebr.ru
Mail an ytfujn@iflhpd.ru
Mail an vpxqtau@pbfisjbmb.gov
Mail an qwpoh@kgaw.cc
Mail an sdtg@hqdeplx.ru
Mail an blydbz@vkqdahq.gov
Mail an apfcicxkm@kmstkifq.cc
Mail an cglbe@zqsrboyovqwr.com
Mail an oemscfgmgny@kmo.gov
Mail an jglyni@uyrrna.com
Mail an slxljtwiqqr@sjyjqzdaye.org
Mail an nwsl@mlaf.at
Mail an mbtl@unjkomdrc.com
Mail an lmbsv@hgforad.org
Mail an xr@ohvkodhyapg.com
Mail an ttgget@nxqgcuiozoo.at
Mail an bxc@zcrjgtihaseh.at
Mail an yvqfpd@hvitm.at
Mail an nmvbmo@svcgk.com
Mail an juiznypyxhtn@hhfsx.org
Mail an zbddqtiz@gwoiabzzsiwl.net
Mail an jbgjgb@ibo.net
Mail an qvyw@gsysvmg.net
Mail an pki@isikegpw.de
Mail an vkbwcxrb@kpeaxvegi.gov
Mail an lqoa@kge.gov
Mail an eacfpqf@llm.de
Mail an wpvspuoptj@hlk.gov
Mail an nclyybzc@bqgjceusjviz.cc
Mail an xzo@qwrcotscoqa.gov
Mail an ssaierkubi@xsaxjdawbzw.ru
Mail an tlpet@ulzfnwgbabi.ru
Mail an qdvkktlaex@pjw.com
Mail an khcucrbhhton@plkdjkty.gov
Mail an mbfwugdfo@ovovgsr.cc
Mail an dtwgrsztq@hvuoxrotwenf.net
Mail an gjafaiji@cdyr.de
Mail an fncja@anxd.ru
Mail an qrnqnxsjgbeb@cvcxnnarlqo.at
Mail an ohmnb@cecdhqu.gov
Mail an sjmmomoaxa@kck.gov
Mail an wvqfhb@osgznoctib.gov
Mail an anrontptuy@ksixairrblq.com
Mail an dcvduxrfidm@bpsqnjnca.org
Mail an wper@rbwwgav.ru
Mail an ejn@mcoolt.at
Mail an nvvoyjhms@yhlre.gov
Mail an zifc@saa.at
Mail an hftaqelgvs@lhjzkqo.de
Mail an jezyyc@ozzaae.de
Mail an snbmxplpb@wzope.com
Mail an dmdvfpabxvk@nkrbn.cc
Mail an vjdwoytmgs@ade.at
Mail an rgywkmzghvq@ijhhlqcdz.ru
Mail an zkrwpcceqi@lvtmfrtwc.de
Mail an uafklttsd@wluaul.ru
Mail an mbxncpudlmok@kgfisdubszy.ru
Mail an dwhleoplxr@doeevl.com
Mail an sqlt@okbyl.at
Mail an ukvsiluvz@zeguimwzfp.at
Mail an wshyfzdrnj@inxi.com
Mail an cmt@usbhxpbw.gov
Mail an jmquuggcis@oktwsko.ru
Mail an vbngdsbfrudv@wn.com
Mail an nlosqkusq@nclpchg.ru
Mail an mydqnxfc@oacbmcxo.ru
Mail an nbkgix@isqubqosezk.com
Mail an rojkwkijw@lbbnfzwg.de
Mail an ahnfs@oop.com
Mail an riqfzy@ysrqxjsg.cc
Mail an rjxojrowqhka@xrp.ru
Mail an vrvobknjcy@nywx.de
Mail an tikgoxbfy@meuw.org
Mail an hjh@gsgxve.net
Mail an dqrilzrq@kfey.at
Mail an jgdp@uimyzpgb.at
Mail an ecdruhxkntue@phfrmlijikq.at
Mail an tuvu@dewyivi.cc
Mail an ldjf@sxs.at
Mail an ymxlqflembt@wcfjtmmlnx.com
Mail an msllbze@weq.cc
Mail an zri@ugibu.at
Mail an sbvbzmbllqq@vxtytlb.de
Mail an jkhn@xdqs.com
Mail an ipcaal@qmkdjetucwp.com
Mail an ziavmqxjj@qxl.at
Mail an haxvgbrueqfo@jra.net
Mail an iwuoxkdd@qiyjz.de
Mail an dwzwy@nvnfzip.com
Mail an duw@ggpdtojvc.at
Mail an miotzo@gctsg.com
Mail an kleqr@vbn.net
Mail an ngwitmsga@xjwikkagbp.at
Mail an zjl@jtyz.org
Mail an aozhorly@peiytlpb.com
Mail an baunhxvljr@sfsyrajmp.com
Mail an yyehxljjnv@lwmgwxatqx.ru
Mail an svikzievrpsp@jhj.gov
Mail an rutcdjjs@yikuivj.cc
Mail an vrigh@ljpyaus.com
Mail an xymkicni@ojpzrlui.gov
Mail an cldqpypnq@jdbhwgrczqmy.gov
Mail an fyxjimfr@pme.at
Mail an hjw@wpsj.net
Mail an werudi@yzorxky.de
Mail an dvieri@dwdf.net
Mail an cpbgp@dbpwqq.at
Mail an bjxkc@qecsggzokirs.gov
Mail an li@mxylaqsdpjb.de
Mail an oodywh@anzjohpag.at
Mail an gtsz@tyslu.cc
Mail an ncblbdkfr@efnrn.org
Mail an wuf@dtx.net
Mail an yvvfquemr@ywbmizv.de
Mail an imcyvbvxnhc@pczyp.com
Mail an qnatvpwn@xukhwwusmp.com
Mail an nopk@uxshlbkj.net
Mail an jvpaboim@ythjpukwdpv.cc
Mail an nph@trzzyok.ru
Mail an xhfuktlfsgyk@xlyzfgaclh.at
Mail an xufxeftefaq@vrr.at
Mail an vyop@nemkslcv.at
Mail an mdb@enyh.cc
Mail an vohibldtmce@antswqsiqn.at
Mail an mbmhiaf@sit.net
Mail an rolkaxxymexi@askngbyvkcd.ru
Mail an rbq@tpwuhunviid.cc
Mail an gdrpietgj@wwqcpxhpwc.ru
Mail an cacbqr@ukx.cc
Mail an vxehd@qrkhap.gov
Mail an gwkfjvu@ywkwwqyep.de
Mail an baaqrsbkncmy@jwhcnjw.org
Mail an ffgfpwyq@gqrnrkir.de
Mail an abllhe@vxqmliqot.gov
Mail an ewxkq@rtzobut.org
Mail an wpcrzw@ixuliiihloi.de


Hier der Sourcecode. Anpassen erwünscht:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<title><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></h1>
<p>
<?PHP
function ZufallsZeichenkette(){
//den zufall aktivieren
srand((double)microtime()*1000000);
//die menge der moeglichen zeichen definieren ...
$zeichencontainer="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
//... und die anzahl der zeichen bestimmen
$zeichencontainer_laenge=strlen($zeichencontainer);
//definieren, wie viele zeichen die zeichenkette besitzen soll
$laenge_zeichenkette=rand(3,12);
//zeichenkette initialisieren
$zeichenkette="";
//die zeichenkette erzeugen
for($laenge=1;$laenge<=$laenge_zeichenkette;$laenge++){
$zeichenkette=$zeichenkette.$zeichencontainer{rand(0,$zeichencontainer_laenge)};
}
//das ergebnis der funktion zurueckgeben
return $zeichenkette;
}
//variablen initialisieren
//wieviel mails sollen auf dieser seite generiert werden?
$anzahl_mails=rand(20, 300);
//ein array mit den domains der mailadressen erstellen
$domains=array();
$domains[] = "de";
$domains[] = "com";
$domains[] = "net";
$domains[] = "org";
$domains[] = "gov";
$domains[] = "at";
$domains[] = "ru";
$domains[] = "cc";

//generiere eine mail pro zeile und gebe sie aus
for($laufindex=1;$laufindex<=$anzahl_mails;$laufindex++)
{
$mailadresse=ZufallsZeichenkette()."@".ZufallsZeichenkette().".".$domains[rand(0,7)];
echo "Mail an <a href=\"mailto:$mailadresse\">".$mailadresse."</a><br>";
}
?>
</p>
</body>
</html>