ctoa

Mail an qjolvom@hn.at
Mail an xuhn@iofyiarwauct.net
Mail an vjaavyc@cehp.net
Mail an fijy@utrvxs.net
Mail an aceqfywzxjh@hpbjabuweq.net
Mail an dnne@cqts.ru
Mail an xaugzft@rbgntejgn.ru
Mail an yizkccrggs@kgfayhkflei.org
Mail an kaqvfksfy@wcryfowb.cc
Mail an qorkngjkvwoz@lxhil.org
Mail an ibhdlsxzeon@kwbmzeoo.de
Mail an wkqw@ngumpzoqf.gov
Mail an ilhev@ezorkfo.at
Mail an iliw@suslnuxge.at
Mail an xkxdx@ofedpdcepw.at
Mail an wqvisn@oaido.net
Mail an damwnn@tjnasix.cc
Mail an xyosljkhictp@xwsuahj.net
Mail an xyqjehogishb@wqjepa.gov
Mail an zemjic@sdabvac.at
Mail an tcyxunhx@vltz.net
Mail an hjwbbbezg@daszmtv.ru
Mail an eeyqmwi@sbuiqvpajb.gov
Mail an jbdkpyjsg@rxbrfuzoegx.org
Mail an fwm@lxblfpoaoo.com
Mail an dljjge@aieg.cc
Mail an vxbjzhnkyv@bilxetqme.com
Mail an berdn@tqpeuagw.gov
Mail an ggrnqvykck@zwjycpwa.cc
Mail an fpwltlijl@xfdxgzsge.com
Mail an umuuxnt@dxiodcxuo.org
Mail an nxnztowome@wlmq.cc
Mail an rhtogz@irojteqebf.com
Mail an lqrkrmtmvzqv@vogwyjdvcax.ru
Mail an sfnmtr@mckvvaxobupb.ru
Mail an cwu@fkwueaixk.cc
Mail an tml@vjlawtcsgoz.net
Mail an ynbeulrhlyz@ryg.org
Mail an wonqsczjrg@dhin.com
Mail an bolkxk@duimwoxidn.net
Mail an fjvh@ffddbacx.cc
Mail an dqgcey@twebc.cc
Mail an kjvtqx@aqvergjqcslg.com
Mail an hrqlzvupqd@leooag.ru
Mail an dkwcowsa@pfwfhvi.com
Mail an sdppw@vee.de
Mail an iryeuxyqs@jgpyxeqigv.at
Mail an tzgfrlj@flnmydgknpl.de
Mail an rjhy@avwxd.ru
Mail an iowraquvu@kvypun.ru
Mail an bln@zziosbugg.de
Mail an rqalt@xjlomfchaeg.gov
Mail an mjla@rqko.ru
Mail an ysgaivc@saffucfdgat.at
Mail an dpujxlamq@dhwrh.gov
Mail an hvbchi@dc.cc
Mail an spb@ptisqtv.ru
Mail an vuzpyt@ltvbeozyf.com
Mail an slvj@axd.org
Mail an rjfwbno@jumlofcfrddp.ru
Mail an fqyqv@pcmxmnh.org
Mail an ccnvb@kcdeo.ru
Mail an zovs@rexztqmdhewp.at
Mail an ktfisft@rptumxk.cc
Mail an mdmrjubntwxj@zxjatbbgsug.at
Mail an dcqgldsyab@vgljkunzd.cc
Mail an sngevzyhd@srl.ru
Mail an taoviqtpji@zaxh.net
Mail an eoegfgafr@dyhppkf.org
Mail an yezhmfhtrppr@pdwe.de
Mail an qpuxjdlya@li.cc
Mail an qikkjkwxxy@vebqphpczx.gov
Mail an yjid@jexzljqm.at
Mail an ctmaeui@qopfabilhi.at
Mail an xvjoef@yeuryqn.at
Mail an bzo@cnqwfb.cc
Mail an gwr@inkbdqmz.gov
Mail an yosaj@bzzltz.de
Mail an gnzggjkfaos@cwrrhqxndcz.at
Mail an ridn@cntcxks.com
Mail an qlxb@tnggad.de
Mail an qmri@jonncluuq.gov
Mail an wrqazd@nqwnkzosnfz.org
Mail an bbfvhy@fes.org
Mail an xlvubim@goyfzpfnwr.com
Mail an bwarye@xiyaypvtmb.ru
Mail an yvcaosfpfd@prymq.de


Hier der Sourcecode. Anpassen erwünscht:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<title><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></h1>
<p>
<?PHP
function ZufallsZeichenkette(){
//den zufall aktivieren
srand((double)microtime()*1000000);
//die menge der moeglichen zeichen definieren ...
$zeichencontainer="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
//... und die anzahl der zeichen bestimmen
$zeichencontainer_laenge=strlen($zeichencontainer);
//definieren, wie viele zeichen die zeichenkette besitzen soll
$laenge_zeichenkette=rand(3,12);
//zeichenkette initialisieren
$zeichenkette="";
//die zeichenkette erzeugen
for($laenge=1;$laenge<=$laenge_zeichenkette;$laenge++){
$zeichenkette=$zeichenkette.$zeichencontainer{rand(0,$zeichencontainer_laenge)};
}
//das ergebnis der funktion zurueckgeben
return $zeichenkette;
}
//variablen initialisieren
//wieviel mails sollen auf dieser seite generiert werden?
$anzahl_mails=rand(20, 300);
//ein array mit den domains der mailadressen erstellen
$domains=array();
$domains[] = "de";
$domains[] = "com";
$domains[] = "net";
$domains[] = "org";
$domains[] = "gov";
$domains[] = "at";
$domains[] = "ru";
$domains[] = "cc";

//generiere eine mail pro zeile und gebe sie aus
for($laufindex=1;$laufindex<=$anzahl_mails;$laufindex++)
{
$mailadresse=ZufallsZeichenkette()."@".ZufallsZeichenkette().".".$domains[rand(0,7)];
echo "Mail an <a href=\"mailto:$mailadresse\">".$mailadresse."</a><br>";
}
?>
</p>
</body>
</html>