kuvmauipq

Mail an pfn@mmsndsxeevfx.com
Mail an bpaimqj@ifktqerzfln.ru
Mail an rscpbmejtuo@nfunhkajpzj.net
Mail an imjdmhhvgye@zqbfpqlr.at
Mail an qzowrak@byawdk.com
Mail an auzg@wfuigwi.org
Mail an nekrj@hdoaizzeuo.ru
Mail an ahivn@nwrrigbcco.ru
Mail an izkdvcexu@jewujygc.org
Mail an rsdgc@cvodkhkh.de
Mail an frtyaklnzmkr@tjxfntybmt.cc
Mail an oielcshlcco@jqpayrgnni.at
Mail an kctyoum@tmjpwp.at
Mail an mwyhrrdzray@appkrngs.de
Mail an nhyozug@lulrqklbf.de
Mail an rsletzsvepd@uwmvci.gov
Mail an omkuwfhpl@eniunndxgm.at
Mail an vcjcrjcoqo@nubzckr.net
Mail an grtethnjsf@yywbyco.de
Mail an yoezvrhngmq@jthumdkfs.org
Mail an mqfcpr@azfolwt.net
Mail an qqxrughk@tmic.de
Mail an udnpr@ukuu.org
Mail an trktqf@tmfv.ru
Mail an amiiydz@howr.org
Mail an ykjmcnvyg@wfizu.cc
Mail an syiubxtrbe@xspqfi.ru
Mail an ezpzhjmhmk@unh.ru
Mail an eem@xqgix.ru
Mail an gizlyeq@szai.gov
Mail an shhghvrwvtov@cjbzbrbztc.org
Mail an mrqhuzisuvp@eccozyzj.gov
Mail an ipxa@lkavprcs.cc
Mail an jwejchzlkrn@jdgi.ru
Mail an ttjcjrayf@xikswwts.ru
Mail an cckyhpo@bpcowhz.org
Mail an nxi@kptti.cc
Mail an xdftpauz@zoskk.cc
Mail an qpu@qwq.de
Mail an qqvyms@pynk.gov
Mail an rbqq@sase.ru
Mail an nsdxzbq@khaudwbnoqvj.gov
Mail an rcwri@ueryuzbkg.net
Mail an wjejr@xdrklgdbzzll.ru
Mail an xmqdagrfdwj@qvwzij.net
Mail an owzzz@aqko.ru
Mail an wreeolebl@bhwfcemc.cc
Mail an zyjbst@ldranrhorya.cc
Mail an ooolzubktv@fnwiypbey.com
Mail an kpt@rrynowjkea.gov
Mail an rcxov@anlgfrd.net
Mail an uff@ggcndxvch.gov
Mail an edphaml@wceuzdn.net
Mail an buy@dgpl.cc
Mail an dhtnwqyp@khudtltbdgvc.com
Mail an cgnhteycbuir@uimvwfbmnfx.at
Mail an noghxdzibh@diolwpwwdh.at
Mail an hgqqjer@pxy.com
Mail an zvpfqqvd@suxfajgxmyku.cc
Mail an whjazeggm@wkbbhvqwa.org
Mail an nnghkkazel@zks.net
Mail an mkmviq@pdflxuhe.com
Mail an uwrvhjweh@nteduaiimiz.ru
Mail an obqoamlwwxz@gfyjo.at
Mail an dtevhymcjsqf@kbwilqpdsjh.ru
Mail an ahoywldx@les.at
Mail an miep@sipkb.de
Mail an yohu@sqtnmqqdp.gov
Mail an hfvktbvayz@fjsybvtm.ru
Mail an rdjco@xyetzll.gov
Mail an sypoxa@jbqheerbcqx.cc
Mail an xjrx@rutuuyf.at
Mail an hbmjtbjxext@rxefcsigbfdx.net
Mail an emttvmeuehk@vamrbyehnb.at
Mail an quv@lklqa.at
Mail an worefgirfvxm@xitztcme.de
Mail an tzmjczkjajmd@skyw.cc
Mail an ngkqxeyk@vbob.org
Mail an vzrjed@sajalq.at
Mail an aicn@qfdk.ru
Mail an gxmqfjfcx@oocon.de
Mail an xdkcvmxbp@jcsnbotb.ru
Mail an zlq@ftxfkhl.de
Mail an efvezfhj@sodp.de
Mail an ezo@hqkzgkyzb.de
Mail an iry@rxbrrtcx.org
Mail an bsreuqx@cdpqu.at
Mail an jlhenwxcy@nctq.de
Mail an xolaemzu@sukhx.de
Mail an rxaucpzzpa@kya.cc
Mail an gzr@gxhkbviypdm.net
Mail an olsjci@dfmwvfozqypq.gov
Mail an sczkrru@qftqj.com
Mail an xjghzarrrdi@ckwpme.ru
Mail an uubthzyjiw@zzxgzj.gov
Mail an yppu@tlebq.gov
Mail an gxte@owsqcuk.at
Mail an rezfcc@ifuqaubsfl.ru
Mail an wzqc@zyuscogdxjz.at
Mail an htgxyketqpoa@jvv.at
Mail an qctvbakcv@whxrvylxnee.ru
Mail an lvtk@chik.net
Mail an dnm@evelmc.cc
Mail an kddllrvb@xmrx.cc
Mail an chmx@iocjnmxyrpa.de
Mail an hmpgsysa@jjj.gov
Mail an ttjqbedubudf@aqlemtybes.cc
Mail an yyzmpjqsz@tsjyqumjkr.ru
Mail an tpqnlci@gszdbmmzrcxy.ru
Mail an qgaz@eeamtdoh.ru
Mail an zrg@isltjqrsj.cc
Mail an qrcvbgu@dfkcssbdyu.org
Mail an pklwgtkr@yvn.net
Mail an dfdospcdz@juff.com
Mail an igdlcaj@gcliyj.ru
Mail an diyvhnjeokst@urtiayjfh.net
Mail an hdbzdybw@rnwv.org
Mail an rexoveinmyj@oqlgf.ru
Mail an txmt@haqeys.com
Mail an isecl@knxvxr.com


Hier der Sourcecode. Anpassen erwünscht:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<title><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></h1>
<p>
<?PHP
function ZufallsZeichenkette(){
//den zufall aktivieren
srand((double)microtime()*1000000);
//die menge der moeglichen zeichen definieren ...
$zeichencontainer="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
//... und die anzahl der zeichen bestimmen
$zeichencontainer_laenge=strlen($zeichencontainer);
//definieren, wie viele zeichen die zeichenkette besitzen soll
$laenge_zeichenkette=rand(3,12);
//zeichenkette initialisieren
$zeichenkette="";
//die zeichenkette erzeugen
for($laenge=1;$laenge<=$laenge_zeichenkette;$laenge++){
$zeichenkette=$zeichenkette.$zeichencontainer{rand(0,$zeichencontainer_laenge)};
}
//das ergebnis der funktion zurueckgeben
return $zeichenkette;
}
//variablen initialisieren
//wieviel mails sollen auf dieser seite generiert werden?
$anzahl_mails=rand(20, 300);
//ein array mit den domains der mailadressen erstellen
$domains=array();
$domains[] = "de";
$domains[] = "com";
$domains[] = "net";
$domains[] = "org";
$domains[] = "gov";
$domains[] = "at";
$domains[] = "ru";
$domains[] = "cc";

//generiere eine mail pro zeile und gebe sie aus
for($laufindex=1;$laufindex<=$anzahl_mails;$laufindex++)
{
$mailadresse=ZufallsZeichenkette()."@".ZufallsZeichenkette().".".$domains[rand(0,7)];
echo "Mail an <a href=\"mailto:$mailadresse\">".$mailadresse."</a><br>";
}
?>
</p>
</body>
</html>