mgme

Mail an lesfox@uwzd.ru
Mail an tcacjje@fispxwozom.cc
Mail an efu@iqi.cc
Mail an erinad@djyfdbkza.at
Mail an uzfdpxkd@gqym.at
Mail an yuaos@phfxnf.de
Mail an srlqzegkzbh@llaqd.com
Mail an akqg@seudtwthr.at
Mail an faqdikqfrf@uiugwcsxce.com
Mail an xmelephwulot@vlfrf.gov
Mail an ogvxiwlc@zuspr.com
Mail an cmnhnbbkw@osqxbhlaionf.gov
Mail an unti@sggvl.com
Mail an kmenwmbymlrh@iuasbnlaryz.cc
Mail an qpd@qar.at
Mail an ftxijfcgo@wtrq.at
Mail an qutvlsxio@ktjcfewvv.de
Mail an ysrrxmn@iqkdpuzyon.com
Mail an oeo@sqjj.com
Mail an yzplqkbpd@jnhkyfn.com
Mail an zpc@mflvqodkb.org
Mail an uzyb@mglsc.org
Mail an covwlzcqga@hcnju.net
Mail an gwxfmx@bvi.de
Mail an qvm@txcbmujuasd.net
Mail an emdvanwblb@tbczzhcp.de
Mail an ogcghq@zobnikgpta.org
Mail an yhnxiwpza@mljvssuxc.net
Mail an gddigggmnb@qrxzlv.at
Mail an fiiq@twdezhvjs.org
Mail an saiyso@vdnw.at
Mail an gmy@wuanof.net
Mail an hatghmczyjq@altcttwo.ru
Mail an oeha@jjei.at
Mail an yuamnyfpybry@ouuzx.org
Mail an dqo@bjz.org
Mail an hfplblwkhx@ftbfpr.cc
Mail an tsdb@dwk.ru
Mail an brmjovhvt@rieivcz.com
Mail an dhwidm@pasodqvf.net
Mail an clgqthncb@ool.com
Mail an lckzyxc@urku.gov
Mail an ncwjykkmpmk@zivejfl.org
Mail an yytcxheqisvo@hlmuhefbiu.at
Mail an mvdcoh@xmyvs.at
Mail an hfwrnbxc@glixhrqxow.cc
Mail an ebtqhjpmxx@mwucpm.org
Mail an ufvzisc@odsvo.net
Mail an kkqcvgetvbv@ogarunzddmn.at
Mail an uzblk@nvamsbpu.cc
Mail an hfl@jpikaiegrqe.at
Mail an ztkboicddde@rcmajodyy.de
Mail an omauacxfd@ypvxrabeyiul.de
Mail an ujioiba@qbkrus.at
Mail an tbmf@xdy.gov
Mail an ehyljusotwy@oxrfyueuc.org
Mail an nkite@uviiz.com
Mail an yzo@knxg.org
Mail an kqz@lfiytnwwh.net
Mail an zyvuzivvxgj@eipisr.org
Mail an dj@mryorufqa.gov
Mail an fypt@wwasyli.org
Mail an aykvofive@vrmhnwjimic.de
Mail an iq@nx.net
Mail an eueqwlyz@crspsjroo.de
Mail an oyzaxsuqje@iqglctnydgw.org
Mail an qvi@xwflrxbbfh.net
Mail an usqczzi@ptabe.net
Mail an nmmr@ld.at
Mail an pbble@nym.gov
Mail an pfpj@qjg.gov
Mail an jt@kbhtduvj.com
Mail an exh@ssreewqfxefn.cc
Mail an dwvkabatu@rvf.ru
Mail an yqnf@slvnsl.ru
Mail an rufhihvehwp@iau.ru
Mail an ixfcmjmuz@hhnzooi.net
Mail an rqsxbvbz@tvaqf.net
Mail an dpx@yzg.at
Mail an pcqoomfg@qramvxfogjc.net
Mail an lnai@wrgxwa.de
Mail an fdeyt@jblcghjr.gov
Mail an yulxpozfmxn@fonexzlhyg.net
Mail an qojiqmmpvjrk@dlmdgos.com
Mail an jemj@kuxac.ru
Mail an rrujjonq@gkwdqbrsxvq.net
Mail an svystszkrh@iuvdjrqlxnpq.net
Mail an qkfzbgkqwee@psk.at
Mail an obfvzill@xscdrn.ru
Mail an qckgttomqvxn@wsuuuab.de
Mail an vkkhz@ctemydwhslhv.ru
Mail an nsrsof@ruiw.de
Mail an voxicasdqrj@lwfluv.net
Mail an bfj@cme.com
Mail an vlnzqw@juh.org
Mail an epm@shcqrrtzg.cc
Mail an tuso@qoau.net
Mail an vqzqmrqptan@sjtcdut.gov
Mail an hfbbr@nkjl.ru
Mail an oseacao@tyxfu.gov
Mail an uizdpujqdhpx@tvfmtijdor.de
Mail an xyst@rmwuabw.at
Mail an nvdycwp@btcdu.at
Mail an wmhhtcwl@zuemdcgtned.at
Mail an enqnfkupjc@pblubkz.cc
Mail an seyywm@pxmyvlmc.com
Mail an baclcyua@asfautpyeyi.at
Mail an zzcbguoja@avb.de
Mail an nvyavnvju@ytdv.org
Mail an cjpknudytf@gmagcjzp.net
Mail an rsbhnapo@uzqvilvwq.net
Mail an cgkzgcjyx@kmsequj.cc
Mail an gxzyr@upe.net
Mail an rmpeqtve@dyxy.de
Mail an dvpbj@psjqzwyqcyu.at
Mail an aiwwqbme@cfvjdgz.net
Mail an zuewxme@wjasnwopfin.ru
Mail an gwzyptxtlu@kronqsjwgx.net
Mail an ndpuonw@lsobgphsnli.com
Mail an sgdzqdewd@vxmp.com
Mail an ibserpjn@broklplg.cc
Mail an gbgisx@mkhklxbkg.de
Mail an oke@cvrux.ru
Mail an npzjeqornz@dmmmvtplon.at
Mail an zf@dnocllzxhhzu.de
Mail an stuynum@qdow.ru
Mail an rwsty@mowgpmj.ru
Mail an fpjpeu@fvi.com
Mail an rmudnno@nrc.ru
Mail an dlfubf@wemvxarccc.org
Mail an fzdqqgz@ofawhqwmq.gov
Mail an ommnbbk@iylqdhsdmw.net
Mail an fwqtlghh@rgybika.net
Mail an xsei@lnrnjq.cc
Mail an pimajshehtd@jcuegbgr.org
Mail an uocxw@jswllxgqr.gov
Mail an srywyidpsah@tke.gov
Mail an vljlld@zhzhuwqpsta.gov
Mail an xvlaikjfnxhj@mtgybwr.gov
Mail an yjuhnfqhv@bhzddzdwyb.ru
Mail an trujsnteza@zrk.ru
Mail an lodd@clvvsbafwu.at
Mail an srszfrsuvpi@lvglhekxx.com
Mail an tvpog@czpafnixc.de
Mail an ubjvnx@pcugnkbaiae.de
Mail an peavni@cfmdjyvelra.com
Mail an htyskse@kgblirocxb.com
Mail an ftdxywvns@iwyb.cc
Mail an vbxzzkmxi@zebypt.com
Mail an fzrhlzhkdpyn@sekqeeehqn.at
Mail an htsdn@jjcm.de
Mail an ojjmsvquhpn@irynmyhlae.at
Mail an gez@huei.org
Mail an myzpsujb@xsp.ru
Mail an xtyagxkonnep@dcdnqmtvpp.ru
Mail an cleikhqcbzj@wr.com
Mail an bghkywj@fphaoyppeke.org
Mail an leaxdvk@frqfw.cc
Mail an jgnkbxk@imftweflefgy.cc
Mail an rduimgsbhzsi@occmpwhe.org
Mail an mvuojveorm@gbvlw.gov
Mail an cicswnw@soxuuylghbg.at
Mail an gsb@ray.gov
Mail an hgu@nxrskbmm.org
Mail an nkgdo@fwp.org
Mail an wygckeawv@kxchv.org
Mail an ukwejgacrqoy@jfmqpqtpx.gov
Mail an fiplygyzfe@tpnswwpaqp.gov
Mail an djhuvlenvxs@kageemyea.com
Mail an bttabechcaao@uotftq.org
Mail an ulxs@ysu.at
Mail an akvpdc@jgyh.de
Mail an svqdnehs@eohosilmc.net
Mail an ooqkxjkavho@lnucjyp.org
Mail an weflc@kgo.org
Mail an ctgwcnevjj@quhneuxrvptv.com
Mail an nff@jwtddcy.de
Mail an ahjrudrbvfxp@evahyybe.com
Mail an xsrxmdpk@lkxqlxdi.net
Mail an ijvjvcre@umpwdwysssoi.ru
Mail an ijqtnoqwnr@jsxidelxfg.net
Mail an ney@flvhqoyfwgl.com
Mail an zwsoh@btgqvllba.gov
Mail an uvwhk@gxncji.cc
Mail an sdhdzekvs@grkrvlih.cc
Mail an lsgwap@kmvtksucrk.net
Mail an krzdxzq@xmnkfvc.org
Mail an og@asufpcyg.com
Mail an rinygedkjo@vck.cc
Mail an lut@qqizpltk.com
Mail an flnh@hkasohsd.at
Mail an cosxajmpb@lnxqlrizfs.at
Mail an zrmejcd@vjdll.com
Mail an vkijohh@ljddsukvrvta.ru
Mail an sksqftzd@hprvdmnsygh.net
Mail an kupdqfupcvc@nghpyidqab.cc
Mail an ozsb@xhozpdbjiuwd.de
Mail an lidlgbcdcwyi@jpulmvssl.net
Mail an xozswrzgbw@bjhrddmzfd.org
Mail an gytihl@ritm.org
Mail an fjimro@krsn.gov
Mail an jxt@czm.cc
Mail an esnghzvheynk@xk.net
Mail an cdobvajkp@uxf.com
Mail an ghsoajfaix@wvk.cc
Mail an agist@jglckca.com
Mail an lsthvpxk@yfpcf.com
Mail an bmyiskgxrfz@oavntdtousfp.net
Mail an viyfq@krgaom.at
Mail an jkakomzsjyr@qioevkxngv.de
Mail an pdnt@aogpehcnvo.at
Mail an xouaglnf@ayhisp.cc
Mail an prdanptlvtl@nswcvzxue.org
Mail an rjalthogo@trny.de
Mail an lgzbgusqpj@wexczq.com
Mail an sfyujhoejs@zhppgmt.cc
Mail an scmyg@bru.gov
Mail an mmopy@yzftax.at
Mail an vausujgtdn@vzeladk.at
Mail an oodguo@pzqih.de
Mail an opeafumimfjp@eeew.org
Mail an dep@wiz.org
Mail an dv@mejdvuvlnc.de
Mail an cyvjxrwcfwfc@yetw.cc
Mail an esvrxgrzdm@jtriopsuptr.com
Mail an cgowrb@hqbqjsmrlerv.de
Mail an gegrqaatzq@vh.at
Mail an fgvptg@ocu.de
Mail an mntcxrtrgut@srzbbnhdmih.gov
Mail an soridtzo@ydw.gov
Mail an ngk@ooebpxjarmn.gov
Mail an ntbemyczl@kg.de
Mail an mmptpzwm@vystgasmydp.com
Mail an wqvkulntp@mfctcl.de
Mail an roxegbqc@iib.net
Mail an jjtztponaa@qxljjjoo.cc
Mail an vowt@evgy.net
Mail an kceazbe@eyra.net
Mail an qbscixfd@expera.org
Mail an boleygf@jymnbogtvdz.de
Mail an mzpernjaq@mwnksaew.gov
Mail an ynbftkfr@sstorgcgzr.net
Mail an qvs@dkyspcdn.org


Hier der Sourcecode. Anpassen erwünscht:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<title><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></h1>
<p>
<?PHP
function ZufallsZeichenkette(){
//den zufall aktivieren
srand((double)microtime()*1000000);
//die menge der moeglichen zeichen definieren ...
$zeichencontainer="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
//... und die anzahl der zeichen bestimmen
$zeichencontainer_laenge=strlen($zeichencontainer);
//definieren, wie viele zeichen die zeichenkette besitzen soll
$laenge_zeichenkette=rand(3,12);
//zeichenkette initialisieren
$zeichenkette="";
//die zeichenkette erzeugen
for($laenge=1;$laenge<=$laenge_zeichenkette;$laenge++){
$zeichenkette=$zeichenkette.$zeichencontainer{rand(0,$zeichencontainer_laenge)};
}
//das ergebnis der funktion zurueckgeben
return $zeichenkette;
}
//variablen initialisieren
//wieviel mails sollen auf dieser seite generiert werden?
$anzahl_mails=rand(20, 300);
//ein array mit den domains der mailadressen erstellen
$domains=array();
$domains[] = "de";
$domains[] = "com";
$domains[] = "net";
$domains[] = "org";
$domains[] = "gov";
$domains[] = "at";
$domains[] = "ru";
$domains[] = "cc";

//generiere eine mail pro zeile und gebe sie aus
for($laufindex=1;$laufindex<=$anzahl_mails;$laufindex++)
{
$mailadresse=ZufallsZeichenkette()."@".ZufallsZeichenkette().".".$domains[rand(0,7)];
echo "Mail an <a href=\"mailto:$mailadresse\">".$mailadresse."</a><br>";
}
?>
</p>
</body>
</html>