bjxjfw

Mail an izfcls@ewgpermlp.org
Mail an ftrstirc@wuvhcr.cc
Mail an kydgbizj@ejwbagpplm.org
Mail an twywhb@hfu.cc
Mail an jwx@tiljofpt.org
Mail an hvquftlb@qxvlpp.ru
Mail an aiatwfr@jcvem.at
Mail an cznbvvi@ddeae.gov
Mail an aq@ckgabu.com
Mail an gaqijdmtlkxe@hxu.gov
Mail an mnzoacg@jafkhujowyvu.de
Mail an wwtwcdr@lphvtg.cc
Mail an bpdxfkxg@kamfjhwcxe.gov
Mail an tyxkqmhg@esvdlj.gov
Mail an xpkj@zb.org
Mail an itdkkqkfftw@lns.de
Mail an wxwbe@szhbknbppjj.gov
Mail an qpzzdzwnqfb@ftzexv.org
Mail an nnco@jngyjn.gov
Mail an xteqspoa@aunznwrly.net
Mail an ktmtppjexhn@ztvwvqfhp.de
Mail an hqylpx@rsysyxddxbir.net
Mail an kuqyz@liz.org
Mail an ue@nfrsxnhf.com
Mail an tavoiewjms@fobezei.com
Mail an wxjueakr@ynori.cc
Mail an bidjgdqazqco@fxvrxnsiwo.org
Mail an cthgzepnjoxb@mtgjnjeoc.at
Mail an ardalncgj@zvh.gov
Mail an kqysvwormm@awa.ru
Mail an ldqlrcgbs@xwmabyk.cc
Mail an vcmtg@ijcqowvwc.com
Mail an nbmb@gucadadecw.net
Mail an bfvxlw@ovabief.com
Mail an plmzujbmuwgi@tgmecjkxvle.cc
Mail an ngxoemaxbedw@dpppvyub.gov
Mail an tjmccypt@ajn.de
Mail an ptuudric@txucx.com
Mail an lymgmj@jfyj.ru
Mail an gucwyeh@iwxjobzyj.gov
Mail an brryfpld@hpe.at
Mail an vzsecch@dlwsbnc.net
Mail an ept@isuiavpcs.ru
Mail an sxxqsjfh@tlse.ru
Mail an lmxjrxy@lvkbuelx.cc
Mail an jtgk@ivcbghet.net
Mail an niruoaaibe@btxri.ru
Mail an gbwh@lxnyp.ru
Mail an orhegpg@xyiibykvyx.cc
Mail an qutpuwgcdsvl@fxzna.com
Mail an disypas@pczjzmyxbsl.at
Mail an tdlaldn@wiimvjpc.com
Mail an nkzg@dpjjoo.gov
Mail an airzv@kgjcb.net
Mail an qzkzon@zuwwaohplq.gov
Mail an araj@vgeakipvjay.com
Mail an mqptxpnzmmj@qioiomboga.net
Mail an wwriayguowd@gkmxop.gov
Mail an bsf@frgzbgkxh.net
Mail an rlb@ksxhetljxsl.com
Mail an gqzveejqg@ulvk.at
Mail an xjid@ytbzp.org
Mail an aakfwxrnv@gg.cc
Mail an paauubimeacf@tbxrgnzn.org
Mail an ncqs@mfsu.ru
Mail an dzunb@yaagjxisf.org
Mail an ctbkavx@bkuwsnxbp.org
Mail an nwpj@ntdg.com
Mail an gbowfxbcbx@tpyni.de
Mail an uzwwudqh@xtatsfkuvn.org
Mail an eofsbtykol@wgjhgpndffq.net
Mail an agzhuvy@lrdowmj.de
Mail an yeifua@qsffrpbcqxrk.com
Mail an ln@hkegxbb.gov
Mail an zmilndx@iybq.de
Mail an yiodhstmv@zaf.at
Mail an eqt@my.net
Mail an dbdo@fayfdsa.at
Mail an cbz@ohnssnxvuco.cc
Mail an ecmlok@byedvuczun.at
Mail an spik@ajnoekjurh.com
Mail an vjk@trnfmvdcsx.cc
Mail an vurjdfh@oblkcykby.cc
Mail an thxihijpzl@wbsaefzja.gov
Mail an odmlecwuu@umcgyst.com
Mail an lureex@ccbbezcdjush.de
Mail an nacnbepqalu@ktcy.net
Mail an hsihthyl@eljml.org
Mail an ipoir@ngrg.com
Mail an khxkncxk@cfuzxehfg.com
Mail an irhoj@fbvf.at
Mail an criu@ejeorb.ru
Mail an rdlsysvnor@redmgqfp.cc
Mail an llxgw@fgazyecjkeec.cc
Mail an ykynkwmpxxl@cbjyryhwzse.gov
Mail an ehnvsprm@svkvbfzdshp.net
Mail an qhrj@nsoatofxiuvy.gov
Mail an oc@kuhngtbw.org
Mail an xilet@vjgn.cc
Mail an blevbik@kmcglcywro.net
Mail an nizbuh@vdukugo.org
Mail an ccd@bwwfecbzqk.de
Mail an fdyvilab@uqcut.de
Mail an pgimqaozva@pbzgjrz.gov
Mail an kuahplzzf@tumnm.cc
Mail an cxfor@nia.cc
Mail an bowpnyovhtg@ydq.cc
Mail an vflw@zmayi.ru
Mail an oolpli@sdjwxujm.org
Mail an cpdaushfzd@bysrwmxdznm.ru
Mail an znm@yhpvnfdvqftk.ru
Mail an vxetznqwgvr@fis.com
Mail an fgvtjdlks@ehk.ru
Mail an ilqhoroqz@gttxckiyyt.de
Mail an zroqtd@nbytparn.org
Mail an jld@xxnzhixoa.net
Mail an hfzi@nbnqudjhs.gov
Mail an fbnf@nixz.ru
Mail an lhdbwzrxexv@voyjenscr.com
Mail an jhqys@wmos.at
Mail an fmzk@kftarosxrd.cc
Mail an hjhp@zntsliocuhe.org
Mail an jvhcfdy@sheammeez.org
Mail an ffukj@jveye.ru
Mail an ckawpt@pegjbr.org
Mail an wmtytd@ibmbmdbxv.gov
Mail an jdfyp@atrbzbv.de
Mail an bntkkzokc@qwysfcgl.at
Mail an ytrypasal@vyzjwfsjg.net
Mail an cbjgj@ndut.cc
Mail an ucvxicao@zmxwwvrnbk.ru
Mail an zfuyociz@eus.com
Mail an atu@gimmnhsls.cc
Mail an zcxrdluyd@juywbr.at
Mail an bvgzaxlcggzh@mvgjnruxcjn.at
Mail an bclnd@ardbgphgxpb.cc
Mail an kitf@wcdffnhobj.ru
Mail an pauqelodnt@qsdefs.net
Mail an vjbompbglky@eyj.de
Mail an kmpyrcjgby@zfhivzhffxy.com
Mail an ydmeq@thoxth.de
Mail an ofeqigrrpey@vcxxfmhbx.de
Mail an zlciihojgtj@ory.gov
Mail an rlolbaf@higsobyhd.com
Mail an cryyzziqws@bqwwdkafulu.org
Mail an axgax@bgo.com
Mail an pnre@edc.ru
Mail an bbzvsxqghsu@imxoztgbpqm.com
Mail an xmtfsw@vfwmuz.cc
Mail an usgdrmwqxao@uwlawgbgiqly.at
Mail an qqil@zmsa.cc
Mail an ozzhjjr@mkbflyskcf.com
Mail an vyynao@mmlkztz.com
Mail an cvbklwwnq@punythboxp.ru
Mail an ird@mkmskuw.cc
Mail an tvmjsdjuf@brukzjdqhh.ru
Mail an fnmdzbxdtnia@dydrznhiyk.net
Mail an eczlh@qtcrzdqomc.ru
Mail an fwshcldtsn@tzqcqv.net
Mail an eslybujioj@adkago.de
Mail an jgth@jqifbvusbnl.de
Mail an lsmy@aiuvzbcpf.net
Mail an aroghbkdd@ciiofdwj.cc
Mail an kbqiuklfqvu@djvsvaqumvh.de
Mail an tbpba@hcloc.org
Mail an yjmdtohquop@gbiw.com
Mail an bhgv@vxz.com
Mail an zsigzbxqvz@mixnuhbyan.net
Mail an wcfkspi@lotzavuwt.at
Mail an qzku@cxcrwpud.com
Mail an qsacpzsa@hbvil.net
Mail an zbju@wjzmdl.net
Mail an vlqqohbqrn@btizfur.at
Mail an fjyyefadnt@yrbtjur.cc
Mail an devmjsxsonx@fradnxhxt.gov
Mail an vldiovuwq@nzhp.de
Mail an eawtna@rxwyokxqy.net
Mail an kzwhfvxs@jdgrd.ru
Mail an ynmz@iplsukeugtdc.cc
Mail an sdhg@bxw.ru
Mail an uarmpf@xcqapxmp.at
Mail an bilbbvsp@jnmtdhznvi.at
Mail an jq@rcgm.gov
Mail an ptaokkfvau@xiqyr.org
Mail an eyilanlqxcla@whlsaebdux.at
Mail an jhgjzewqp@ktoee.net
Mail an dpttjttz@amgodtgovpo.com
Mail an hnft@ohony.org
Mail an ivyssnm@xhog.cc
Mail an wtlhmih@kfqseca.at
Mail an yiuqb@ddgyjlw.ru
Mail an smrlg@ttoqhhbro.de
Mail an ezc@jqvgj.gov
Mail an usmfh@llgq.org
Mail an creiui@appnznz.cc
Mail an cmiicjuh@kdbjoxts.gov
Mail an ixjrqxnem@ogtscqrff.com
Mail an qiwm@dqlm.de
Mail an jehcbwoc@aefpfg.cc
Mail an fqm@emxws.org
Mail an eyxbgj@ouvkw.ru
Mail an umzrfjmjst@krezhahji.gov
Mail an crv@parno.org
Mail an etr@esfrjpq.de
Mail an efbzup@kkixmhgmdpog.ru
Mail an yvjqbsltes@nxagubmwx.com
Mail an rzlededty@cgc.de


Hier der Sourcecode. Anpassen erwünscht:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<title><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></h1>
<p>
<?PHP
function ZufallsZeichenkette(){
//den zufall aktivieren
srand((double)microtime()*1000000);
//die menge der moeglichen zeichen definieren ...
$zeichencontainer="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
//... und die anzahl der zeichen bestimmen
$zeichencontainer_laenge=strlen($zeichencontainer);
//definieren, wie viele zeichen die zeichenkette besitzen soll
$laenge_zeichenkette=rand(3,12);
//zeichenkette initialisieren
$zeichenkette="";
//die zeichenkette erzeugen
for($laenge=1;$laenge<=$laenge_zeichenkette;$laenge++){
$zeichenkette=$zeichenkette.$zeichencontainer{rand(0,$zeichencontainer_laenge)};
}
//das ergebnis der funktion zurueckgeben
return $zeichenkette;
}
//variablen initialisieren
//wieviel mails sollen auf dieser seite generiert werden?
$anzahl_mails=rand(20, 300);
//ein array mit den domains der mailadressen erstellen
$domains=array();
$domains[] = "de";
$domains[] = "com";
$domains[] = "net";
$domains[] = "org";
$domains[] = "gov";
$domains[] = "at";
$domains[] = "ru";
$domains[] = "cc";

//generiere eine mail pro zeile und gebe sie aus
for($laufindex=1;$laufindex<=$anzahl_mails;$laufindex++)
{
$mailadresse=ZufallsZeichenkette()."@".ZufallsZeichenkette().".".$domains[rand(0,7)];
echo "Mail an <a href=\"mailto:$mailadresse\">".$mailadresse."</a><br>";
}
?>
</p>
</body>
</html>