rpiez

Mail an aojuihib@urnkwfgsph.at
Mail an uxo@fixwrvxpi.ru
Mail an yzgxrtmbx@znedrvijq.ru
Mail an oskdxybnhn@lml.ru
Mail an eqfugis@tcyqyt.gov
Mail an duy@mkqjzvvjnmo.gov
Mail an pajexowllc@psvjos.de
Mail an ljjlc@gexgvkbidf.at
Mail an pzjormofw@sqy.de
Mail an skwrncg@zvaynzsrot.cc
Mail an ovfb@rpl.com
Mail an mzpzffrrvz@rraydeu.net
Mail an nalzh@pqqj.at
Mail an oonvgtgyw@alzexziz.gov
Mail an dtk@kftjghwa.ru
Mail an tiawtxgfo@chkdpl.org
Mail an nbcnxfltgs@gzuxguilb.cc
Mail an bdouubvqe@alukomhnku.ru
Mail an wgok@whdow.ru
Mail an lox@zbs.cc
Mail an iksruu@narzcjrut.net
Mail an agjndjqhzg@azckfllzowbc.com
Mail an loehsbhrilj@afanna.ru
Mail an wrkfsor@ainqvgq.gov
Mail an ezgasbqr@hobmoqtdnwm.gov
Mail an qabaflgqq@hvgj.de
Mail an wcfcu@axzdbptggl.gov
Mail an oewgszwhf@zcpiktum.org
Mail an usrb@zamlewm.de
Mail an byytcur@wmuxszdpss.com
Mail an bwratsfna@upsecolliytu.de
Mail an vqazoljgixvd@iejxatrjvvxn.org
Mail an dzejvfa@tvegljfwmpru.gov
Mail an tewn@jeubxt.at
Mail an htv@cisuqixxk.de
Mail an nyklkn@rlrcrpl.ru
Mail an ffzyv@ibstgvdm.ru
Mail an rnqtghw@tmlar.gov
Mail an thk@jexlo.ru
Mail an clezydjstno@apearvsx.net
Mail an brdluhfdm@amh.net
Mail an liraznj@mpitofmweco.net
Mail an gkciwva@mcpi.cc
Mail an hkzrj@rzazhkftwpf.gov
Mail an zrvl@adllbgmfw.com
Mail an uqckhlacta@lstmvbtlvwpc.de
Mail an ngcat@tdyc.org
Mail an pdm@twddkkqstli.com
Mail an tch@ungok.cc
Mail an nrzlc@ufsadaokaamk.net
Mail an umvundgcg@fkln.org
Mail an crzbg@lann.cc
Mail an yjbgpu@dplnnhebt.de
Mail an frb@hcdmmypdaz.gov
Mail an suzgyiqz@llcelflj.org
Mail an hmwcu@ztgb.cc
Mail an xywrhbeijq@jlfutwtwxjl.gov
Mail an ehgb@nffeodhpz.ru
Mail an edn@fgcjp.ru
Mail an bqkxbprwxybo@xhpfehrwib.org
Mail an xr@gmfnzfmm.ru
Mail an tiqhizyh@vqjwduqm.cc
Mail an tdmlsdivj@iylxlyex.org
Mail an zqb@leknaltb.gov
Mail an bqmybbseb@gxbclwhfeyah.net
Mail an zspqc@qpdkia.ru
Mail an bfbq@fvxxqhoyq.ru
Mail an epgcwmv@qgspi.at
Mail an idyrbvbqmby@xuvkyshlhd.com
Mail an vir@vmspype.org
Mail an hssxwedgm@yvkkkuyiv.cc
Mail an iaeheuhw@wdxzrxlaoht.com
Mail an aofuxoyx@sjmkmyvjry.gov
Mail an cpodd@iddiqjozbjn.ru
Mail an oqld@jhowvpyrx.com
Mail an laxr@cahegvpqeio.net
Mail an wdgm@cqpra.gov
Mail an hcls@mqmpwm.net
Mail an pgxgy@iaxpgsbokzxv.at
Mail an ezznxil@jdifjfd.ru
Mail an scotpksx@azghaip.ru
Mail an bre@dkq.de
Mail an kfuecmmqgtco@ttpytdlk.net
Mail an bavtc@adyymx.at
Mail an ppmt@btbixlphxo.org
Mail an fyxi@xwogxsblhn.net
Mail an adibxsvtt@jhywjy.cc
Mail an haqbgsgsj@tzwi.at
Mail an eicq@cplqdxypt.com
Mail an chrpwrnlge@bxwctlfuu.net
Mail an ivdmricouzwz@rchdnjf.cc
Mail an xuazcopbid@dykx.net
Mail an iqetcecqcf@hsmgeuskzlm.gov
Mail an wbomddsfz@mltwlvsbzl.de
Mail an hkfpspjuzr@wknuxebjkzki.de


Hier der Sourcecode. Anpassen erwünscht:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<title><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></h1>
<p>
<?PHP
function ZufallsZeichenkette(){
//den zufall aktivieren
srand((double)microtime()*1000000);
//die menge der moeglichen zeichen definieren ...
$zeichencontainer="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
//... und die anzahl der zeichen bestimmen
$zeichencontainer_laenge=strlen($zeichencontainer);
//definieren, wie viele zeichen die zeichenkette besitzen soll
$laenge_zeichenkette=rand(3,12);
//zeichenkette initialisieren
$zeichenkette="";
//die zeichenkette erzeugen
for($laenge=1;$laenge<=$laenge_zeichenkette;$laenge++){
$zeichenkette=$zeichenkette.$zeichencontainer{rand(0,$zeichencontainer_laenge)};
}
//das ergebnis der funktion zurueckgeben
return $zeichenkette;
}
//variablen initialisieren
//wieviel mails sollen auf dieser seite generiert werden?
$anzahl_mails=rand(20, 300);
//ein array mit den domains der mailadressen erstellen
$domains=array();
$domains[] = "de";
$domains[] = "com";
$domains[] = "net";
$domains[] = "org";
$domains[] = "gov";
$domains[] = "at";
$domains[] = "ru";
$domains[] = "cc";

//generiere eine mail pro zeile und gebe sie aus
for($laufindex=1;$laufindex<=$anzahl_mails;$laufindex++)
{
$mailadresse=ZufallsZeichenkette()."@".ZufallsZeichenkette().".".$domains[rand(0,7)];
echo "Mail an <a href=\"mailto:$mailadresse\">".$mailadresse."</a><br>";
}
?>
</p>
</body>
</html>