ewdxjay

Mail an nahvxjdmh@ogaccorv.at
Mail an zxqinnsb@qfgwkbfv.gov
Mail an yge@mozrj.gov
Mail an ulbchr@idumwyukwqfv.at
Mail an wkxi@nuklfvnbksu.ru
Mail an jkvwqit@uckdh.gov
Mail an syxgp@wer.at
Mail an bmjqsy@dqm.at
Mail an zbndfbiouf@phsybxgureo.at
Mail an mgn@kuf.org
Mail an jkfcx@dkyzn.com
Mail an okzyonrmvm@fofyjuo.cc
Mail an mml@cojv.cc
Mail an cuatjk@va.de
Mail an wqzwvtvv@bhpsw.org
Mail an auqgqtge@pewjiyvbkizc.de
Mail an qsnlez@coqh.org
Mail an csssi@hmwp.gov
Mail an xcbylyidx@lncwwxbrtpg.de
Mail an tiwskclmsy@qsnwtsmtnz.net
Mail an dqz@jdnorloiwq.gov
Mail an muyephglpu@dmbovbdqkfzo.de
Mail an ummtzohtldah@upnvl.ru
Mail an ttbftwspszn@gcplhdbnz.at
Mail an sejmtcctv@btbvmkewfgt.com
Mail an aolzhkcmbe@vmfcfos.at
Mail an levqwwgep@ifl.gov
Mail an lsf@evuxy.cc
Mail an gkmg@vmsqfjg.org
Mail an syxbyqq@fqvxfbxco.com
Mail an rdhg@pojbmldalkbw.de
Mail an piby@oeliia.ru
Mail an cqsqskqb@oanpr.com
Mail an hyyikbfu@trjimzefv.at
Mail an ecxg@ykizfid.at
Mail an ynvpigz@ztvubjkdjtpc.com
Mail an iqjlpiq@cokibs.at
Mail an zdlzlywbaipb@rchivnjto.gov
Mail an qgnbpwous@jjofout.de
Mail an ogoucs@nrorquj.net
Mail an igqqc@xr.ru
Mail an wxuvmw@intwyifno.gov
Mail an efrjcvaanh@xadusgwmqmw.de
Mail an rrtmcm@bnydewzm.cc
Mail an lpmaese@efquyokpwjc.ru
Mail an nclhfn@fkhlgoiv.net
Mail an se@pqznpzhzgoe.at
Mail an peamvdxdhcao@lugu.de
Mail an bxa@midoekeerbi.net
Mail an svvhnstnmt@jiyscc.com
Mail an zanwk@mesnmw.cc
Mail an lelwgvpx@zssboj.de
Mail an drxxvxrlovw@cbekurgkaq.net
Mail an jmqihzprajp@tgtghv.de
Mail an gymhi@xoamd.at
Mail an ajgndirb@ecoqdzzprlhi.cc
Mail an gmn@unqyqaud.net
Mail an cslsonb@ulbpntrtcm.gov
Mail an racw@nkunwfdxhl.de
Mail an piugvz@jxqauflgajo.gov
Mail an ggeac@hcmjlbqsk.ru
Mail an acq@pcd.ru
Mail an hujpiqi@mjbplwz.at
Mail an zxt@zrylkh.gov
Mail an dvbtblfiwp@xmm.de
Mail an vuqcwzno@tvpgfjzbfkl.org
Mail an seqlunibxb@qyugttxr.net
Mail an vuulusbgc@rzgpa.cc
Mail an ybz@wjexpe.cc
Mail an hfeqbe@jssrlji.org
Mail an ywzafliecv@its.com
Mail an rzgpk@fewgf.ru
Mail an flsdnqetln@odukctghzot.org
Mail an tbwaf@ppxds.org
Mail an edbtypklfhe@gjgshv.net
Mail an itunjnnlj@ukgwberilx.net
Mail an yig@mnkj.de
Mail an moeshfuzk@axw.net
Mail an fhrkl@qzhmlfp.cc
Mail an kmbsfiw@yqobqrz.de
Mail an naveohtx@teisccamq.org
Mail an bkfvw@iirvjrrrvxj.com
Mail an ikko@jzmshjyuzha.at
Mail an mrmfxiyufh@yzlxzl.cc
Mail an psibrm@nrcr.org
Mail an mzv@awulga.cc
Mail an fxmb@jfm.ru
Mail an fktbgkude@xcfruubd.ru
Mail an nfsnc@dxhd.ru
Mail an tilukq@tzmgqfdvwy.de
Mail an ckjfqfu@btmpqgumv.org
Mail an lgnyg@wevjxvgdzn.de
Mail an rjghev@uebvfgpdfqo.gov
Mail an udrn@lemi.gov
Mail an xjuamp@tuwcbnqnope.org
Mail an mwvnpl@umuij.at
Mail an yoczjcn@brjqpn.cc
Mail an uvquc@joenkncyelh.cc
Mail an hjeu@niqzz.gov
Mail an eoavwdtgqqp@qvw.ru
Mail an yoiip@pxoeblhx.org
Mail an yqvjwqbe@wxnu.cc
Mail an rfe@hgcwnai.cc
Mail an qwqszoyqlj@jyd.org
Mail an tuvvuexknog@dvrcog.gov
Mail an olu@nbmksehsjg.at
Mail an gjtgyhac@dth.org
Mail an kmhkiegkdrj@cpgmcvvdam.gov
Mail an kptzbrpbz@repfng.cc
Mail an necpz@uqmrxkul.ru
Mail an urypupth@rsajzwjvz.com
Mail an mfocgxvg@nojqmd.at
Mail an jmcnefsefc@ndtyrcptg.at
Mail an ylxeeuch@qkqwvdzndmzg.de
Mail an chzzoscnlwv@neldjwdgjeqo.com
Mail an kshrcbeelkt@jwaj.gov
Mail an yfvpz@nmlgla.cc
Mail an vpkxbzhihd@hpjznlk.de
Mail an clxxcm@icdgtzvvo.ru
Mail an xosevfhgfw@qfyxw.org
Mail an nnzfbt@uvzi.org
Mail an cxv@wytrzmuji.net
Mail an etg@dniybqm.cc
Mail an szddbhpoolvb@opxkdymfxen.com
Mail an aehujqswkc@zivwdt.org
Mail an equpyagbkk@ijszxalrra.de
Mail an ivalkoi@mpmvsittnwa.gov
Mail an shbtvobqv@ygfuquxki.at
Mail an elxbhfl@kqtpdayek.at
Mail an jqmsd@qkntp.com
Mail an woyu@uskmkygfe.ru
Mail an tvtsxjhvsj@prav.cc
Mail an aqsxiyul@biq.org
Mail an ucnrtdxi@awnbuncg.at
Mail an cojkm@wgesmr.org
Mail an rlmshew@vef.de
Mail an uwfrl@somyzjggvxzp.gov
Mail an yok@sqhxh.gov
Mail an cyrmfm@nyrbqorurgf.net
Mail an dcessqtlwbb@ktowkhlw.com
Mail an bebqud@irvggm.net
Mail an wifav@lntk.at
Mail an syojci@uac.net
Mail an ldsxwinjd@xvfxgxe.net
Mail an cljelu@fgqechc.org
Mail an apfnde@ucr.at
Mail an fzagcblyqrv@ukefywspyj.ru
Mail an bpfltxk@iskjz.com
Mail an ianfiezuez@xcefwebpagu.gov
Mail an hffrpcfefkza@wbumnz.net
Mail an hzxz@ttchnokzz.gov
Mail an owplcjibe@ckmcnzybpxu.de
Mail an hpicsxnute@mjxtdk.org
Mail an octajinrg@caku.cc
Mail an sufueciekw@wurchpvyls.de
Mail an xcq@hdxq.org
Mail an mkujn@eoms.ru
Mail an mimonmasyj@perjdh.at
Mail an lytkv@sgsyuruckcb.com
Mail an chqailemgy@ktrzcw.gov
Mail an mmimc@nlvlybucmda.gov
Mail an dhfeaep@oamucf.ru
Mail an xfkggddfrx@gieyijar.at
Mail an wgvtqjlqkerz@egcwtpdwa.ru
Mail an kwkpki@ohqpwdse.ru
Mail an gotss@ampp.gov
Mail an crmd@ark.at
Mail an phxczvgn@jrujetqsl.org
Mail an ynd@kriwwvukrul.net
Mail an qfs@lvzujtwzh.ru
Mail an aoecfjpyti@kwi.cc
Mail an dxvfxk@kpdxhfhiqlk.gov
Mail an hwhuhcooga@vjvljqf.gov
Mail an bknrdgt@cunprqcrqkj.ru
Mail an tglqeofttz@bzkn.gov
Mail an rqx@cblh.cc
Mail an hgccgtyrhsx@agquugwpjcl.gov
Mail an ousritgco@xkgjctlq.net
Mail an jnzdvjcbggdu@enyyv.gov
Mail an wfqkdgy@mfu.at
Mail an xinlpicxyig@zfloerkdcfpz.gov
Mail an hjp@auvbxvisw.net
Mail an ifsqrt@dnitmllfq.gov
Mail an xayzrppmusq@pqpo.org
Mail an hxqyntdww@ett.ru
Mail an ampswhgpzqt@jlrtobemclz.net
Mail an hriqngsy@rzdpbquzienl.net
Mail an gjhwexspxvk@fqtaziiivaj.cc
Mail an euapsrttj@uir.net
Mail an jjumxmuhmbac@xvac.at
Mail an tdgs@knigaqchte.at
Mail an agjezt@lyhycpssv.com
Mail an cgpg@upgna.de
Mail an lucoe@buvxn.com
Mail an rojqeccum@uxzouw.com
Mail an sypqvhery@zmi.net
Mail an rcjoxcvh@auuk.org
Mail an pquqdzq@qeotcjnnydlp.at


Hier der Sourcecode. Anpassen erwünscht:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<title><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></title>
</head>
<body>
<h1><?PHP echo ZufallsZeichenkette(); ?></h1>
<p>
<?PHP
function ZufallsZeichenkette(){
//den zufall aktivieren
srand((double)microtime()*1000000);
//die menge der moeglichen zeichen definieren ...
$zeichencontainer="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
//... und die anzahl der zeichen bestimmen
$zeichencontainer_laenge=strlen($zeichencontainer);
//definieren, wie viele zeichen die zeichenkette besitzen soll
$laenge_zeichenkette=rand(3,12);
//zeichenkette initialisieren
$zeichenkette="";
//die zeichenkette erzeugen
for($laenge=1;$laenge<=$laenge_zeichenkette;$laenge++){
$zeichenkette=$zeichenkette.$zeichencontainer{rand(0,$zeichencontainer_laenge)};
}
//das ergebnis der funktion zurueckgeben
return $zeichenkette;
}
//variablen initialisieren
//wieviel mails sollen auf dieser seite generiert werden?
$anzahl_mails=rand(20, 300);
//ein array mit den domains der mailadressen erstellen
$domains=array();
$domains[] = "de";
$domains[] = "com";
$domains[] = "net";
$domains[] = "org";
$domains[] = "gov";
$domains[] = "at";
$domains[] = "ru";
$domains[] = "cc";

//generiere eine mail pro zeile und gebe sie aus
for($laufindex=1;$laufindex<=$anzahl_mails;$laufindex++)
{
$mailadresse=ZufallsZeichenkette()."@".ZufallsZeichenkette().".".$domains[rand(0,7)];
echo "Mail an <a href=\"mailto:$mailadresse\">".$mailadresse."</a><br>";
}
?>
</p>
</body>
</html>